ประกาศสถาบันฯ

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ

—————————-