กิจกรรมต่างๆ ของสถบันฯ

29-07-64  พิธีให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จจากโครงการพัฒนา นปร. โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในพิธี รายละเอียด


13-11-63  ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. รายละเอียด