โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
ผลงานที่ผ่านมาของฝ่ายโครงการของสำนักงาน ก.พ.ร.
ผลงานที่ผ่านมาของฝ่ายบริการวิชาการอื่น
ผลงานที่ผ่านมาของฝ่ายโครงการสำนักงาน