ผู้บริหารและทีมที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.

 1. ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 2. ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ที่ปรึกษาอาวุโส
 3. นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร ที่ปรึกษาอาวุโส

คณะกรรมการอํานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.

 1. เลขาธิการ ก.พ.ร. ประธานกรรมการ
  (นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
 2. ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ กรรมการ
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์ กรรมการ
 4. นายมนัส แจ่มเวหา กรรมการ
 5. ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.
  กรรมการและเลขานุการ (หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล)

ผู้บริหารสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.

 1. ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.
  (หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล)
 2. หัวหน้าฝ่ายโครงการของสํานักงาน ก.พ.ร.
  (นางสาวนภาพร สีใส)
 3. หัวหน้าส่วนงานบุคคลทําหน้าที่หัวหน้าฝ่ายสํานักงาน
  (นางสาวณัฐรัตน์ ศรีหราช)
 4. เลขานุการผู้บริหารทำหน้าที่
  หัวหน้าฝ่ายโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
  (นางสาวปาริชาติ คมขำ)

ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.

ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่

ที่ปรึกษาอาวุโส

นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร

ที่ปรึกษาอาวุโส

คณะกรรมการอํานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.

นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ

เลขาธิการ ก.พ.ร. ประธานกรรมการ

ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ

กรรมการ

รศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์

กรรมการ

นายมนัส แจ่มเวหา

กรรมการ

หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล

กรรมการและเลขานุการ

ผู้บริหารสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.

หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.

นางสาวนภาพร สีใส

หัวหน้าฝ่ายโครงการ
สํานักงาน ก.พ.ร.

นางสาวณัฐรัตน์ ศรีหราช

หัวหน้าส่วนงานบุคคล
ทําหน้าที่หัวหน้าฝ่ายสํานักงาน

นางสาวปาริชาติ คมขำ

เลขานุการผู้บริหาร
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายโครงการ
พัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่