ประกาศรับสมัครงาน-ประกาศรายชื่อ

เมษายน

01-04-67 I ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้ารับบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ
รายละเอียด..

มีนาคม

11-03-67 I ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียด..

05-03-67 I ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ (ด่วน)
รายละเอียด..

กรกฎาคม

17-07-64 I ประกาศสถาบันฯ เรื่องรับสมัครเจ้าหน้าประสานงานโครงการ (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายโครงการสำนักงาน (ด่วน) (ปิดรับสมัครแล้ว)
รายละเอียด.. ใบสมัครงาน

16-07-64 I ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา : ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สังกัดฝ่ายโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) (ปิดรับสมัครแล้ว) รายละเอียด.. ใบสมัครงาน


มิถุนายน

15-06-64 I ประกาศเรื่องประกาศรับสมัครเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร (ปิดรับสมัครแล้ว)
รายละเอียด.. ใบสมัครงาน DOC ใบสมัครงาน PDF