ประกาศรับสมัครงาน-ประกาศรายชื่อ

กรกฎาคม

17-07-64  I  ประกาศสถาบันฯ เรื่องรับสมัครเจ้าหน้าประสานงานโครงการ (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายโครงการสำนักงาน (ด่วน) (ปิดรับสมัครแล้ว)
รายละเอียด.. ใบสมัครงาน

16-07-64  I  ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา : ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สังกัดฝ่ายโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) (ปิดรับสมัครแล้ว)  รายละเอียด..  ใบสมัครงาน


มิถุนายน

15-06-64  I ประกาศเรื่องประกาศรับสมัครเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร (ปิดรับสมัครแล้ว)
รายละเอียด..    ใบสมัครงาน DOC   ใบสมัครงาน PDF