ข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง ของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

กรกฎาคม 2564

12/07/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศ จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษางานบริการสำคัญที่จำเป็นต่อการรับบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์..อ่านรายละเอียด

09/07/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม)..อ่านรายละเอียด

มิถุนายน 2564

30/06/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการทำงานของงานบริการ (Service Flow Model) เพื่อพัฒนาการให้บริการในระบบศูนย์กลางการบริการประชาชนในการติดต่อราชการแบบ เบ็ดเสร็จครบวงจร (Citizen Portel) ไม่น้อยกว่า 3 งานบริการ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..อ่านรายละเอียด

16/06/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของ นปร. รุ่นที่ 12  ภายหลังจากปฏิบัติราชการในหน่วยงานที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ ครบ 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. อ่านรายละเอียด

16/06/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล PM2.5 ระดับพื้นที่ และการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์ พื้นที่นำร่องจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...อ่านรายละเอียด

14/06/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเพื่อศึกษารูปแบบความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนใในการพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...อ่านรายละเอียด

04/06/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อการติกตามประเมินผลความก้าวหน้าของ นปร. รุ่นที่12 ภายหลังจากปฏิบัติราชการในหน่วยที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ ครบ 12 เดือน...อ่านรายละเอียด

04/06/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...อ่านรายละเอียด

04/06/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม)...อ่านรายละเอียด

02/06/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม)...อ่านรายละเอียด

พฤษภาคม 2564

31/05/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลภาพรวมเพื่อติดตามงานเกี่ยวกับ การยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์(Central Biz Box) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256อ่านรายละเอียด

03/05/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐเพื่ออนาคต (Future Government) โครงการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐเพื่ออนาคต (Future Government) โดยวิธีคัดเลือก อ่านรายละเอียด

เมษา 2564

21/04/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐเพื่ออนาคต (Future Government) …อ่านรายละเอียด

มีนาคม 2564

30/03/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบเว็บไซต์ของสถาบันฯ (www.igpthai.org) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .…อ่านรายละเอียด

29/03/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ..…อ่านรายละเอียด

19/03/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดอบรมกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่นำร่อง 2 ตำบลกิจกรรมโครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนและลดความเสี่ยงทางสังคมโดยอาศัยกลไกความปลอดภัยทาง ..…อ่านรายละเอียด

17/03/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อจัดทำแนวทางปรับปรุงกระบวนงานออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล จำนวนไม่น้อยกว่า 10 กระบวนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..…อ่านรายละเอียด