ข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง ของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

เมษายน 2567

26/04/2567

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567) อ่านรายละเอียด

02/04/2567

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างเหมาบริการ โครงการ จ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น (เมืองโตเกียว, โอซาก้า) ของผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน (Government Innovation for Sustainable Development) รุ่นที่ 1/2567 (เน้นบริบทการพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  อ่านรายละเอียด

มีนาคม 2567

20/03/2567

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างเหมาบริการ โครงการ จ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น (Hokkaido) ของผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน (Government Innovation for Sustainable Development) รุ่นที่ 2/2567 (เน้นบริบทการพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  อ่านรายละเอียด

มกราคม 2567

05/02/2567

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาจัดทำแนวทางการถ่ายโอนงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่านรายละเอียด

05/02/2567

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐเพื่ออนาคต (Future Government) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียด

พฤศจิกายน 2566

22-11-2566

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนองานจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่านรายละเอียด

15/11/2566

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการสร้างการรับรู้และความตระหนักในการป้องกันและต่อต้านการทุจริจเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ  อ่านรายละเอียด

15/11/2566

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) อ่านรายละเอียด

ตุลาคม 2566

30/10/2566

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการ การเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 47 ชุด  อ่านรายละเอียด

มีนาคม 2565

16/03/2565

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. : โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล และการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ สู่ระบบราชการ 4.0  อ่านรายละเอียด

16/03/2565

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. : โครงการยกระดับการพัฒนาระบบราชการสู่ความเป็นเลิศ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายโครงการสำนักงาน ก.พ.ร. อ่านรายละเอียด

กุมภาพันธ์ 2565

01/02/2565

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนของ ธ.ก.ส. เพื่อสนับสนุนงานมาตรการพักชำระหนี้และลดดอกเบี้ยให้กับลูกค้า ธ.ก.ส. ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียด

มกราคม 2565

31/01/2565

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการศึกษาแนวทางการกำกับการดูแลกิจการที่ดีการจัดการยุทธศาสตร์ และการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ ธ.ก.ส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียด

31/01/2565

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อน ธ.ก.ส. เพื่อสนับสนุนงานประกันรายได้ของเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะจง อ่านรายละเอียด

31/01/2565

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 (ผู้ตรวจประเมินส่วนราชการ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียด

31/01/2565

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 (ผู้ตรวจประเมินส่วนราชการ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียด

31/01/2565

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 (ผู้ตรวจประเมินส่วนราชการ 4 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียด

26/01/2565

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนธันวาคม 2564) อ่านรายละเอียด

24/01/2565

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการศึกษาข้อมูลยุทธศาสตร์ชายแดนภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียด

21/01/2565

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างดำเนินการพัฒนาระบบศูนย์กลางการบริการประชาชนในการติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (Citizen Portal) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายโครงการสำนักงาน ก.พ.ร. สถาบันส่งเสริม การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.  อ่านรายละเอียด

21/01/2565

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาการบริหารจัดการภาครัฐเพื่ออนาคต (Future Goverment) โครงการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐเพื่ออนาคต (Future Goverment) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียด

19/01/2565

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างดำเนินการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายโครงการสำนักงาน ก.พ.ร. สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. อ่านรายละเอียด

13/01/2565

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพัฒนาระบบวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ สำหรับการวิเคราะห์ความปลอดภัยของถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียด

13/01/2565

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทดสอบความปลอดภัยของระบบ (Penetration Test) 3 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียด

12/01/2565

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช่าแผนที่ภูมิสารสนเทศ เส้นทางถนน ประเทศไทยระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียด

12/01/2565

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพัฒนาระบบเชื่อมโยงภูมิสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียด

12/01/2565

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ใช้งานระบบ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียด

12/01/2565

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพัฒนาระบบรับแจ้งความปลอดภัยผ่าน Line  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียด

12/01/2565

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพัฒนาระบบรายการสถานการณ์ความปลอดภัยถนน และพัฒนาส่วนรัษาความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล และเช้าโปรโตคอลรักษาความปลอดภัยการส่งข้อมูล (SSL) 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียด

12/01/2565

ประกาศสถาบันฯ เรื่องตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐเพื่ออนาคต (Future Government) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายโครงการสำนักงาน ก.พ.ร. อ่านรายละเอียด

11/01/2565

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ โครงการพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียด

11/01/2565

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาศึกษากฎหมายที่ส่งเสริมการเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยวิธีคัดเลือก อ่านรายละเอียด

06/01/2565

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมการนำเสนอผลการประเมินผลนโยบายรัฐตามมาตราการพักชำระหนี้และลดดอกเบี้ยให้กับลูกค้า ธ.ก.ส. ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง . อ่านรายละเอียด

ธันวามคม 2564

27/12/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อเป็นที่ทำการสถาบันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียด

20/12/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ชื่อโครงการ : งานจ้างที่ปรึกษาศึกษากฎหมายที่ส่งเสริมการเป็นรัฐบาลดิจิทัล /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายโครงการสำนักงาน ก.พ.ร. อ่านรายละเอียด

17/12/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายโครงการสำนักงาน ก.พ.ร. สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.  อ่านรายละเอียด

15/12/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอบรมหลักสูตรพัฒนาการสอบสวนอุบัติเหตุจราจรเชิงลึก “ถอดรหัสอุบัติเหตุจราจร” ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิจกรรมการประเมินประสิทธิผลจากหลักสูตรพัฒนาการสอบสวนอุบัติเหตุจราจรเชิงลึก สำหรับเจ้าหน้าตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง. อ่านรายละเอียด

15/12/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอบรมหลักสูตรพัฒนาการสอบสวนอุบัติเหตุจราจรเชิงลึก “ถอดรหัสอุบัติเหตุจราจร” ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิจกรรมการประเมินประสิทธิผลจากหลักสูตรพัฒนาการสอบสวนอุบัติเหตุจราจรเชิงลึก สำหรับเจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัย และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.  อ่านรายละเอียด

02/12/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำแบบสอบถามเรื่อความพึงพอใจของเกษตรกรโครงการติดตามและประเมินผลนโยบายภาครัฐในการประกันรายได้ของเกษตรกรที่ดำเนินการโดยธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่านรายละเอียด

02/12/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำแบบสอบถามเรื่อความพึงพอใจของเกษตรกรโครงการติดตามและประเมินผลนโยบายรัฐตามมาตรฐานการพักชำระหนี้และลดต้นลดดอกเบี้ยให้กับลูกค้า ธ.ก.ส. ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่านรายละเอียด

02/12/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการสร้างการรับรู้และความตระหนักในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่านรายละเอียด

พฤศจิกายน 2564

18/11/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างการรับรู้และความตระหนักในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตเพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การบริหารงานภาครัฐ  อ่านรายละเอียด

12/11/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการออกแบบและจัดทำคลิปวิดีโอ พระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาต ชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตฯ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่านรายละเอียด

11/11/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประสานงานการจัดประชุม Focus Group และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการฯ พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่านรายละเอียด

11/11/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประสานงานการจัดประชุม Focus Group และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการฯ พื้นที่ภาคเหนือ (เพิ่มเติม 4 จังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่านรายละเอียด

11/11/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนที่จัดตั้งตาม พระราชบัญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขององค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่านรายละเอียด 

11/11/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนที่จัดตั้งตาม พระราชบัญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขององค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่านรายละเอียด 

11/11/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนที่จัดตั้งตาม พระราชบัญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขององค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่านรายละเอียด 

11/11/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนที่จัดตั้งตาม พระราชบัญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขององค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่านรายละเอียด

10/11/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างศึกษาข้อมูลเกี่ยวข้องกับการดำเนินการนโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ข้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่านรายละเอียด

10/11/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างศึกษาข้อมูลเกี่ยวข้องกับการดำเนินการนโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่านรายละเอียด

10/11/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างศึกษาข้อมูลเกี่ยวข้องกับการดำเนินการนโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่านรายละเอียด

10/11/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างศึกษาข้อมูลเกี่ยวข้องกับการดำเนินการนโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (มันสำปะหลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่านรายละเอียด

10/11/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างศึกษาข้อมูลเกี่ยวข้องกับการดำเนินการนโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ปาล์มน้ำมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่านรายละเอียด

3/11/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างศึกษาบทบาทและแนวทางการขับเคลื่อนที่เหมาะสมของภาครัฐและของ ธ.ก.ส. รวมทั้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนงานมาตรการพักชำระหนี้ และลดดอกเบี้ยให้กับลูกค้า ธ.ก.ส. ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียด

3/11/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษานโยบายประกันรายได้ของเกษตรกร ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการดำเนินการให้เกิดประโยชน์ ครอบคลุมทั่วถึงและเป็นธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียด

3/11/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างศึกษาบทบาท และแนวทางการขับเคลื่อนที่เหมาะสมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รวมทั้งส่วนงานที่สนับสนุนงานนโยบายการประกันรายได้เกษตรกรของรัฐบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียด

3/11/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างศึกษามาตรการกชำระหนี้และลดดอกเบี้ยให้กับลูกค้า ธ.ก.ส. ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งระบบ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียด

3/11/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างศึกษาเชิงวิเคราห์เชิงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่าของการดำเนินงาน ในมิติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ธ.ก.ส. ในฐานะส่วนงานผู้รับผิดชอบหลักและภาครัฐผู้กำหนดนโยบาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียด

ตุลาคม 2564

29/10/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประสานงานการจัดประชุม Focus Group และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการฯ พื้นที่ภาคเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่านรายละเอียด

29/10/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประสานงานการจัดประชุม Focus Group และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการฯ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่านรายละเอียด

29/10/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประสานงานการจัดประชุม Focus Group และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการฯ พื้นที่ภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่านรายละเอียด

29/10/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประสานงานการจัดประชุม Focus Group และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการฯ พื้นที่ภาคกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่านรายละเอียด

29/10/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประสานงานการจัดประชุม Focus Group และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการฯ พื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่านรายละเอียด

25/10/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564)  อ่านรายละเอียด

12/10/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาจ้างดำเนินการซื้อช่องทางประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่านรายละเอียด

กันยายน 2564

10/09/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างงานมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียด

06/09/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการซื้อช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียด

สิงหาคม 2564

19/08/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการศึกษาแนวทางการดำเนินการจัดเก็บและเชื่อมโยงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการประชาชน ผ่านระบบศูนย์กลางการบริการประชาชนในการติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (Citizen Portal) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง. อ่านรายละเอียด

11/08/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศ ผู้ชนะการเสนอจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวิดีทัศน์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ ประชาชน และผู้ประกอบการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง. อ่านรายละเอียด

11/08/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการซื้อช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง. อ่านรายละเอียด

9/08/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านบริการภาครัฐผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โครงการยกระดับการให้บริการภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง. อ่านรายละเอียด

9/08/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการขยายผลต้นแบบงานบริการภาครัฐ โครงการยกระดับการให้บริการภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง. อ่านรายละเอียด

9/08/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจประเมินเอกสารขั้นตอนที่ 1 การตรวจประเมินเอกสารประเมินตนเอง (รอบตัวขี้วัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง. อ่านรายละเอียด

4/08/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำแบบประเมินส่วนราชการตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ผู้จัดทำแบบประเมินส่วนราชการ 3 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง. อ่านรายละเอียด

4/08/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำแบบประเมินส่วนราชการตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ผู้จัดทำแบบประเมินส่วนราชการ 2 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียด

4/08/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำแบบประเมินส่วนราชการตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ผู้จัดทำแบบประเมินส่วนราชการ 1 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียด 

กรกฎาคม 2564

22/07/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการออกแบบจัดทำสื่อการประชาสัมพันธ์ด้านการพัฒนาองค์กรแบบ Agile โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่านรายละเอียด

22/07/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ Zoom ออนไลน์เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาองค์กรแห่งอนาคตที่มีความยืดหยุ่นสูง (Agile Oranization Management) ให้ข้าราชการของสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่านรายละเอียด

16/07/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อระบบศูนย์กลางการบริการประชาชนในการติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (Citizen Portal) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่านรายละเอียด

15/07/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลองค์การมหาชนผ่าน  Web Portal โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่านรายละเอียด

12/07/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศ จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษางานบริการสำคัญที่จำเป็นต่อการรับบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์..อ่านรายละเอียด

09/07/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม)..อ่านรายละเอียด

มิถุนายน 2564

30/06/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการทำงานของงานบริการ (Service Flow Model) เพื่อพัฒนาการให้บริการในระบบศูนย์กลางการบริการประชาชนในการติดต่อราชการแบบ เบ็ดเสร็จครบวงจร (Citizen Portel) ไม่น้อยกว่า 3 งานบริการ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..อ่านรายละเอียด

28/06/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเก็บแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชนของหน่วยงานของรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. อ่านรายละเอียด

21/06/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเพื่อศึกษาการคาดการณ์สภาพแวดล้อมการให้บริการภาครัฐเพื่อกำหนดนโยบายและอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. อ่านรายละเอียด

18/06/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอาจารย์ประจำหลักสูตร 2  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. อ่านรายละเอียด

18/06/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอาจารย์ประจำหลักสูตร 1  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. อ่านรายละเอียด

16/06/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของ นปร. รุ่นที่ 12  ภายหลังจากปฏิบัติราชการในหน่วยงานที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ ครบ 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. อ่านรายละเอียด

16/06/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล PM2.5 ระดับพื้นที่ และการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์ พื้นที่นำร่องจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...อ่านรายละเอียด

14/06/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการศึกษาการจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงงานบริการในอุตสาหกรรมไมซ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง…อ่านรายละเอียด

14/06/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเพื่อศึกษารูปแบบความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนใในการพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...อ่านรายละเอียด

04/06/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อการติกตามประเมินผลความก้าวหน้าของ นปร. รุ่นที่12 ภายหลังจากปฏิบัติราชการในหน่วยที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ ครบ 12 เดือน...อ่านรายละเอียด

04/06/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม)...อ่านรายละเอียด

04/06/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...อ่านรายละเอียด

02/06/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม)...อ่านรายละเอียด

พฤษภาคม 2564

31/05/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลภาพรวมเพื่อติดตามงานเกี่ยวกับ การยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์(Central Biz Box) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อ่านรายละเอียด

03/05/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐเพื่ออนาคต (Future Government) โครงการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐเพื่ออนาคต (Future Government) โดยวิธีคัดเลือก อ่านรายละเอียด

เมษายน 2564

30/04/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564)  …อ่านรายละเอียด

21/04/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐเพื่ออนาคต (Future Government) …อ่านรายละเอียด

มีนาคม 2564

30/03/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบเว็บไซต์ของสถาบันฯ (www.igpthai.org) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .…อ่านรายละเอียด

29/03/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ..…อ่านรายละเอียด

19/03/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดอบรมกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่นำร่อง 2 ตำบลกิจกรรมโครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนและลดความเสี่ยงทางสังคมโดยอาศัยกลไกความปลอดภัยทาง ..…อ่านรายละเอียด

17/03/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อจัดทำแนวทางปรับปรุงกระบวนงานออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล จำนวนไม่น้อยกว่า 10 กระบวนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..…อ่านรายละเอียด