สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสถาบันฯ Purpose

1. เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
2. เพื่อส่งเสริมและดําเนินการให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3. เพื่อเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชน เพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการภาครัฐ ที่ดี
4. ให้บริการวิจัย บริการทางวิชาการ หรือเป็นที่ปรึกษา เพื่อเสริมสร้างการ บริหารจัดการภาครัฐที่ดี

ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนินงานของสถาบันบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบันจึงได้นําหลัก การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร เนื่องจากธรรมาภิบาล เป็นเรื่องที่เกี่ยวซื้องกับการปฏิบัติต่อกัน และเป็นแนวทางในการจัดระเบียบเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถ อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ตั้งอยู่ในความถูกต้อง เป็นธรรม ซึ่งทําให้การบริหารจัดการองค์กรมีกลไกและ กฎเกณฑ์ในการบริหารจัดการที่ดี มีระบบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน มีความ คล่องตัว ทันต่อสถานการณ์ ทําให้การดําเนินงานในภาพรวมขององค์กรมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยสถาบันฯ ได้ให้บริการทางวิชาการแก่สํานักงาน ก.พ.ร. ส่วนราชการอื่น หน่วยงานของรัฐและเอกชน ในภาพรวม แบ่งตามประเภทบริการ ดังนี้ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนินงานของสถาบันปรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง สถาบันจึงได้นําหลัก การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร เนื่องจากธรรมาภิบาล เป็นเรื่องที่เกี่ยวซื้องกับการปฏิบัติต่อกัน และเป็นแนวทางในการจัดระเบียบเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถ อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ตั้งอยู่ในความถูกต้อง เป็นธรรม ซึ่งทําให้การบริหารจัดการองค์กรมีกลไกและ กฎเกณฑ์ในการบริหารจัดการที่ดี มีระบบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน มีความ คล่องตัว ทันต่อสถานการณ์ ทําให้การดําเนินงานในภาพรวมขององค์กรมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยสถาบันฯ ได้ให้บริการทางวิชาการแก่สํานักงาน ก.พ.ร. ส่วนราชการอื่น หน่วยงานของรัฐและเอกชน ในภาพรวม แบ่งตามประเภทบริการ ดังนี้

    1. โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.)
    2. โครงการฝึกอบรมต่างๆ
    3. โครงการวิจัยและที่ปรึกษา