Link ภายใน
Link เครือข่าย

ปฎิทินกิจกรรม

23 กันยายน 2013

09/23/1470

??????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Intranet อ่านรายละเอียด

06 สิงหาคม 2556

08/06/2013

?????????????????? ??????????????? ???????? ???.อ่านรายละเอียด

26 มิถุนายน 2556

06/26/2013

????????????????? ? ?????????????????????อ่านรายละเอียด

00 543

00/00/0000

อ่านรายละเอียด

 
      
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
1 07/06/2561 ราคากลางโครงการประเมินผล นปร. รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 9 ภายหลังจากการโอนไปปฏิบัติราชการในส่วนราชการที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์...อ่านรายละเอียด
2 25/03/2562 ราคากลางโครงการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการของ อพท. เพื่อยกระดับหน่วยงานสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ตามกรอบแนวทางการประเมิน PMQA.4.0 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...อ่านรายละเอียด
3 08/01/2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง...อ่านรายละเอียด
4 01/03/2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร....อ่านรายละเอียด
5 22/02/2562 ขอยกเลิกการสอบราคาการจ้างจัดศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...อ่านรายละเอียด
6 06/02/2562 สอบราคาจ้างจัดศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...อ่านรายละเอียด
7 05/02/2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง...อ่านรายละเอียด
8 04/02/2562 ยกเลิกสอบราคาจัดจ้างแสดงผลงานการพัฒนาบริการของหน่วยงานของรัฐที่รับรางวัลโครงการยกระดับการบริการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562...อ่านรายละเอียด
รับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ สังกัดฝ่ายโครงการสำนักงาน ก.พ.ร. สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนัดงาน ก.พ.ร....
เริ่ม: 25 พฤษาคม 2561 ถึง 16 มิถุนายน 2561
กิจกรรม