สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
Institute for Good Governance Promotion

หน่วยบริการรูปแบบพิเศษที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการที่ดี
ทำหน้าที่ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ในประเทศและภูมิภาคอาเซียน

ความเป็นมาของสถาบันฯ
วัตถุประสงค์ / วิสัยทัศน์
พัธกิจ และโครงสร้าง
Details
โครงการพัฒนาต่างๆ ของสถาบัน เพื่อพัฒนานักบริหาร /การประเมิน/บริหารระบบ และอื่นๆ
Details
ผลการปฎิบัติงานภายใต้นโยบาย เพื่อส่งเสริมหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน
ประจำปีต่างๆ
Details

หลักสูตรการอบรม/Course

โครงการอบรมต่างๆ ของสถาบัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด>> คลิก

รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี (จ้างเหมาบริการ)

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 รับรองโดย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

08/08/66

เรื่อง สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.)
รุ่นที่ 16 จำนวน 50 ตำแหน่ง

21/07/66

ประกาศสถาบันฯ
เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถาบันส่งเสริม
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. 2566
เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566

12/04/66

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ

06/04/66

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด >> คลิก

07/12/2566

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกวดราคาการเช่ารถตู้โดยสารประจำส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21/11/2566

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาการเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 47 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

07/11/2566

ประกวดราคาการเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 47 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26/01/2565

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนธันวาคม 2564)

ข่าวรับสมัครงาน-ประกาศรายชื่อ ทั้งหมด >>คลิก ใบสมัครงาน

  • ประกาศสถาบันฯ เรื่องรับสมัครเจ้าหน้าประสานงานโครงการ (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 4 อัตรา ปฏิบัติงานที่ กองติดตาม ตรวจสอบ และประประมวลผลพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. (ปิดแล้ว)
    รายละเอียด.. ใบสมัครงาน


  • ประกาศสถาบันฯ เรื่องรับสมัครเจ้าหน้าประสานงานโครงการ (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ สำนักงาน ก.พ.ร. (ปิดแล้ว)
    รายละเอียด.. ใบสมัครงาน


  • ประกาศสถาบันฯ เรื่องรับสมัครเจ้าหน้าประสานงานโครงการ (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายโครงการสำนักงาน (ปิดแล้ว)
    รายละเอียด.. ใบสมัครงาน

ภาพกิจกรรม

Annual report

รายงานประจำปี

———————————————————————

คลิปวิดีโอ

Internal Link

ลิงค์ภายใน
ศูนย์การจัดการเรียนรู้ โครงการพัฒนานักบริหาร
การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ก.พ.ร.
ข้อมูลสารสนเทศภายใน
ระบบจัดเก็บฐานข้อมูลภายในสถาบัน

Link เครือข่าย