สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
Institute for Good Governance Promotion

หน่วยบริการรูปแบบพิเศษที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการที่ดี
ทำหน้าที่ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ในประเทศและภูมิภาคอาเซียน

ความเป็นมาของสถาบันฯ
วัตถุประสงค์ / วิสัยทัศน์
พัธกิจ และโครงสร้าง
Details
โครงการพัฒนาต่างๆ ของสถาบัน เพื่อพัฒนานักบริหาร /การประเมิน/บริหารระบบ และอื่นๆ
Details
ผลการปฎิบัติงานภายใต้นโยบาย เพื่อส่งเสริมหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน
ประจำปีต่างๆ
Details

หลักสูตรการอบรม/Course

โครงการอบรมต่างๆ ของสถาบัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด>> คลิก

ประกาศสถาบัน
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ

30/01/67

ประกาศสถาบันฯ

เรื่อง รายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
เพื่อเข้ารับบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ

08/01/67

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ

20/12/66

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี (จ้างเหมาบริการ)

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 รับรองโดย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

08/08/66

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด >> คลิก

05/02/2567

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาจัดทำแนวทางการถ่ายโอนงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05/02/2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐเพื่ออนาคต (Future Government)

ประกาศประกวดราคาการเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 47 ชุด
12/01/2566

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาดําเนินการศึกษา ออกแบบ จัดทําแผนพัฒนาศูนย์บริการครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ (ภาคประชาชนและภาคธุรกิจ) โดยวิธีคัดเลือก

ดูเพิ่มเติม
ประกาศประกวดราคาการเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 47 ชุด
26/12/2566

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษา ออกแบบ จัดทำแผนพัฒนาศูนย์บริการครบวงจร แบบเบ็ดเสร็จ (ภาคประชาชนและภาคธุรกิจ) โดยวิธีการคัดเลือก

ดูเพิ่มเติม
ประกาศประกวดราคาการเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 47 ชุด
20/12/2566

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าการเช่ารถตู้โดยสารประจำส่วนกลาง จำนวน 1 คัน

30/10/2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการในการจัดกิจกรรมนำเสนอการดำเนินการ ต่อนายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวรับสมัครงาน-ประกาศรายชื่อ ทั้งหมด >>คลิก ใบสมัครงาน

  • ประกาศสถาบันฯ เรื่องรับสมัครเจ้าหน้าประสานงานโครงการ (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 4 อัตรา ปฏิบัติงานที่ กองติดตาม ตรวจสอบ และประประมวลผลพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. (ปิดแล้ว)
    รายละเอียด.. ใบสมัครงาน


  • ประกาศสถาบันฯ เรื่องรับสมัครเจ้าหน้าประสานงานโครงการ (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ สำนักงาน ก.พ.ร. (ปิดแล้ว)
    รายละเอียด.. ใบสมัครงาน


  • ประกาศสถาบันฯ เรื่องรับสมัครเจ้าหน้าประสานงานโครงการ (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายโครงการสำนักงาน (ปิดแล้ว)
    รายละเอียด.. ใบสมัครงาน

ภาพกิจกรรม

Annual report

รายงานประจำปี

———————————————————————

คลิปวิดีโอ

Internal Link

ลิงค์ภายใน
ศูนย์การจัดการเรียนรู้ โครงการพัฒนานักบริหาร
การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ก.พ.ร.
ข้อมูลสารสนเทศภายใน
ระบบจัดเก็บฐานข้อมูลภายในสถาบัน

Link เครือข่าย