Link ภายใน
Link เครือข่าย

ปฎิทินกิจกรรม

23 กันยายน 2013

09/23/1470

??????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Intranet อ่านรายละเอียด

06 สิงหาคม 2556

08/06/2013

?????????????????? ??????????????? ???????? ???.อ่านรายละเอียด

26 มิถุนายน 2556

06/26/2013

????????????????? ? ?????????????????????อ่านรายละเอียด

00 543

00/00/0000

อ่านรายละเอียด

 
      
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
1 28/05/2563 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา สถาบันส้งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร....อ่านรายละเอียด
2 28/05/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์ดครงการ โครงการขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบประชารัฐที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...อ่านรายละเอียด
3 25/05/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจรายงานผลดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...อ่านรายละเอียด
4 22/05/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการสื่อสารสร้างความเข้าใจ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาภาครัฐระบบเปิดโครงการส่งเสริมความร่วมมือในการเปิดระบบราชการ (Open Government Partnership OGP) โดยวิธี...อ่านรายละเอียด
5 22/05/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการรับฟังความคิดเห็นในการออกแบบรูปแบบ การดำเนินการตาม Commitment ภายใต้แผน NAP โครงการส่งเสริมความร่วมมือในการเปิดระบบราชการ (Open Government Partnership OGP) โดยวิธี...อ่านรายละเอียด
6 14/05/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อ่านรายละเอียด
7 16/04/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อ่านรายละเอียด
8 21/04/2563 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563)...อ่านรายละเอียด
รับสมัครงาน
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเพื่อเข้ารับการทดสอบ คัดเลือก และบรรจุเป็นพนักงานประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ สังกัด ฝ่ายโครงการสำนักงาน ก...
เริ่ม: 17 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563
กิจกรรม