สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
Institute for Good Governance Promotion

หน่วยบริการรูปแบบพิเศษที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการที่ดี
ทำหน้าที่ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ในประเทศและภูมิภาคอาเซียน

ความเป็นมาของสถาบันฯ
วัตถุประสงค์ / วิสัยทัศน์
พัธกิจ และโครงสร้าง
Details
โครงการพัฒนาต่างๆ ของสถาบัน เพื่อพัฒนานักบริหาร /การประเมิน/บริหารระบบ และอื่นๆ
Details
ผลการปฎิบัติงานภายใต้นโยบาย เพื่อส่งเสริมหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน
ประจำปีต่างๆ
Details

หลักสูตรการอบรม/Course

โครงการอบรมต่างๆ ของสถาบัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด>> คลิก

(ด่วน) สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
รับสมัครเจ้าหน้าประสานงานโครงการ (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 3 อัตรา
สังกัดฝ่ายโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ นปร.

05/10/64

ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร

16/09/64

(ด่วน) รับสมัครเจ้าหน้าประสานงานโครงการ (จ้างเหมาบริการ)
จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายโครงการสำนักงาน

17/07/64

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (จ้างเหมาบริการ) ฝ่ายโครงการ นปร.

16/07/64

ประกาศเรื่องช่องทางการติดต่อราชการ
กับ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร

15/06/64

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด >> คลิก

12/07/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศ จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษางานบริการสำคัญที่จำเป็นต่อการรับบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

09/07/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม)

30/06/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการทำงานของงานบริการ (Service Flow Model) เพื่อพัฒนาการให้บริการในระบบศูนย์กลางการบริการประชาชนในการติดต่อราชการแบบ เบ็ดเสร็จครบวงจร (Citizen Portel) ไม่น้อยกว่า 3 งานบริการ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/06/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล PM2.5 ระดับพื้นที่ และการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์ พื้นที่นำร่องจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวรับสมัครงาน-ประกาศรายชื่อ ทั้งหมด >>คลิก   ใบสมัครงาน

 • ประกาศสถาบันฯ เรื่องรับสมัครเจ้าหน้าประสานงานโครงการ (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 3 อัตรา สังกัดฝ่ายโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ นปร. (ด่วน)
  รายละเอียด.. ใบสมัครงาน


 • ประกาศสถาบันฯ เรื่องรับสมัครเจ้าหน้าประสานงานโครงการ (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายโครงการสำนักงาน (ด่วน)
  รายละเอียด.. ใบสมัครงาน


 • ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา : ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สังกัดฝ่ายโครงการพัฒนานักบริหารการ
  เปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.)
  รายละเอียด.. ใบสมัครงาน


 • ประกาศเรื่องประกาศรับสมัครเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร
  รายละเอียด..    ใบสมัครงาน DOC   ใบสมัครงาน PDF

ภาพกิจกรรม

Annual report

รายงานประจำปี

———————————————————————

คลิปวิดีโอ

Internal Link

ลิงค์ภายใน
ศูนย์การจัดการเรียนรู้ โครงการพัฒนานักบริหาร
การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ก.พ.ร.
ข้อมูลสารสนเทศภายใน
ระบบจัดเก็บฐานข้อมูลภายในสถาบัน

Link เครือข่าย