Link ภายใน
Link เครือข่าย

ปฎิทินกิจกรรม

23 กันยายน 2013

09/23/1470

??????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Intranet อ่านรายละเอียด

06 สิงหาคม 2556

08/06/2013

?????????????????? ??????????????? ???????? ???.อ่านรายละเอียด

26 มิถุนายน 2556

06/26/2013

????????????????? ? ?????????????????????อ่านรายละเอียด

00 543

00/00/0000

อ่านรายละเอียด

 
      
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด

Dudak Dolgusu, ameliyatsız yüz germe, botoks,lazerle cilt tedavisi อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
1 09/01/2563 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรการมหาชนที่จัดตั้ง ตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542ฯ ลำดับที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...อ่านรายละเอียด
2 09/01/2563 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรการมหาชนที่จัดตั้ง ตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542ฯ ลำดับที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...อ่านรายละเอียด
3 09/01/2563 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรการมหาชนที่จัดตั้ง ตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542ฯ ลำดับที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...อ่านรายละเอียด
4 27/01/2563 ประกาศสถาบันฯ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อ่านรายละเอียด
5 23/01/2563 ประกาศสถาบันฯ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อ่านรายละเอียด
6 28/01/2563 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐเกาหลี หลักสูตรพัฒน...อ่านรายละเอียด
7 21/01/2563 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตยมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562)...อ่านรายละเอียด
8 17/01/2563 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานแสดงผลงานการพัฒนาบริการของหน่วยงานของรัฐที่ได้รับรางวัล โครงการยกระดับการให้บริการภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...อ่านรายละเอียด
รับสมัครงาน
กิจกรรม