สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
Institute for Good Governance Promotion

หน่วยบริการรูปแบบพิเศษที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการที่ดี
ทำหน้าที่ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ในประเทศและภูมิภาคอาเซียน

ความเป็นมาของสถาบันฯ
วัตถุประสงค์ / วิสัยทัศน์
พัธกิจ และโครงสร้าง
Details
โครงการพัฒนาต่างๆ ของสถาบัน เพื่อพัฒนานักบริหาร /การประเมิน/บริหารระบบ และอื่นๆ
Details
ผลการปฎิบัติงานภายใต้นโยบาย เพื่อส่งเสริมหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน
ประจำปีต่างๆ
Details

หลักสูตรการอบรม/Course

โครงการอบรมต่างๆ ของสถาบัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด>> คลิก

สำนักงาน ก.พ.ร.

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปและข้าราชการ เข้าร่วมโครงการ นปร. รุ่นที่ 17

👮‍♂️ บรรจุเป็นข้าราชการ 50 อัตรา ✅ ไม่ต้องสอบภาค ก.

16/07/67

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 2 อัตรา

07/06//67

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บุคคล

31/05/67

ประกาศสถาบันฯ เรื่องระกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บุคคล

20/05/67

ประกาศสถาบันฯ
เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (จ้างเหมาบริการ)
ฝ่ายโครงการสำนักงาน ก.พ.ร

11/04/67

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด >> คลิก

ประกาศประกวดราคาการเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 47 ชุด
26/04/2567

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567)

ดูเพิ่มเติม
ประกาศประกวดราคาการเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 47 ชุด
02/04/2567

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างเหมาบริการ โครงการ จ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น (เมืองโตเกียว, โอซาก้า) ของผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ

20/3/2567

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างเหมาบริการ โครงการ จ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น (Hokkaido) ของผู้เข้าร่วมอบรมฯ

05/02/2567

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาจัดทำแนวทางการถ่ายโอนงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05/02/2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐเพื่ออนาคต (Future Government)

ประกาศประกวดราคาการเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 47 ชุด
12/01/2566

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาดําเนินการศึกษา ออกแบบ จัดทําแผนพัฒนาศูนย์บริการครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ (ภาคประชาชนและภาคธุรกิจ) โดยวิธีคัดเลือก

ดูเพิ่มเติม

ข่าวรับสมัครงาน-ประกาศรายชื่อ ทั้งหมด >>คลิก   ใบสมัครงาน

  • ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าประสานงานโครงการ (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 2 อัตรา
  • ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ (ปิดแล้ว)
  • ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าประสานงานโครงการ (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 4 อัตรา ปฏิบัติงานที่ กองติดตาม ตรวจสอบ และประประมวลผลพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. (ปิดแล้ว)
  • ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าประสานงานโครงการ (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ สำนักงาน ก.พ.ร. (ปิดแล้ว)
  • ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าประสานงานโครงการ (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ สำนักงาน ก.พ.ร. (ปิดแล้ว)

ภาพกิจกรรม

Annual Report

รายงานประจำปี / รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ฯ

———————————————————————

คลิปวิดีโอ

 

Internal Link

ลิงค์ภายใน
ศูนย์การจัดการเรียนรู้ โครงการพัฒนานักบริหาร
การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ก.พ.ร.
ข้อมูลสารสนเทศภายใน
ระบบจัดเก็บฐานข้อมูลภายในสถาบัน

Link เครือข่าย