ประกาศสถาบันฯ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเพื่อเข้ารับการทดสอบ คัดเลือก
และบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

—————————-