ผลงานที่ผ่านมาของโครงการ นปร.

โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ หรือโครงการ นปร. เป็นโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้ดำเนินโครงการ โดย รุ่นที่ 1 ได้เริ่มดำเนินโครงการ เมื่อปี พ.ศ. 2548 ซึ่งปัจจุบันมี นปร. จำนวนรวม 386 คน ประกอบด้วยผู้ที่สำเร็จจากโครงการฯ รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 9 จำนวน 318 คน และอยู่ระหว่างการอบรมในโครงการฯ จำนวน 2 รุ่น คือรุ่นที่ 10 และรุ่นที่ 11 จำนวน 68 คน