หลักสูตรธรรมาภิบาลการจัดการที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ชั้นสูง (ธทส.)
(Governance Programme on Land and Real Estate Management)

——————————————————-

 1. หลักการและเหตุผล

หลักสูตรธรรมาภิบาลการจัดการที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ชั้นสูง (ธทส.) เป็นความร่วมมือระหว่างกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย และสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. โดยกรมที่ดินได้ริเริ่มพัฒนามาอย่างต่อเนื่องในการสร้างแนวทางการเสริมสร้าง แลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
และมุมมอง ความคิดเห็น เกี่ยวกับการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการสร้าง ปรับปรุง พัฒนางานนโยบาย มาตรฐานและแนวทางการจัดการธรรมาภิบาลภาครัฐยุคใหม่ ด้านการบริหารจัดการที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์คุณค่าในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน ภายใต้จุดเน้นของหลักนิติธรรมการเป็นภาครัฐระบบเปิด มีความโปร่งใส เป็นธรรม และสร้างการมีส่วนร่วม การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และความรับผิดชอบทางสังคม

 1. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

2.1 ข้าราชการกรมที่ดิน

ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา รองอธิบดี ประเภทอำนวยการระดับสูง หรือระดับเชี่ยวชาญมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี มีอายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)

2.2 บุคลากรภาครัฐ อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

2.2.1 ข้าราชการพลเรือน เป็นผู้ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่าตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น หรือตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง
หรือ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่าตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง หรือผู้ดำรงตำแหน่ง
ระดับเชี่ยวชาญซึ่งจะต้องดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

2.2.2 ข้าราชการทหาร/ตำรวจ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งรองแม่ทัพภาค รองเจ้ากรมขึ้นไป
รองผู้บัญชาการขึ้นไป หรือตั้งแต่ชั้นยศพันเอก (พิเศษ) นาวาเอก (พิเศษ) นาวาอากาศเอก (พิเศษ) พันตำรวจเอก(พิเศษ) ขึ้นไป หรือตำแหน่งอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่าตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น

2.2.3 ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการขึ้นไป หรือตำแหน่งอื่น
ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่าตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น

2.2.4 ผู้บริหารองค์กรอิสระ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่าตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ขึ้นไป

2.2.5 ผู้บริหารองค์การมหาชน…

2.2.5 ผู้บริหารองค์การมหาชน เป็นผู้ดำรงตำแหน่งที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่าตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ขึ้นไป

2.2.6 ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกเมืองพัทยา ผู้ว่าราชการ/รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และมีวาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ
ไม่น้อยกว่า 1 ปี

2.3 ภาคเอกชน

ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารระดับสูง บุคคล หรือหน่วยงานอื่น ๆเช่น ทนายความ/สื่อสารมวลชน ตามที่กรมที่ดินพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์
(นับถึงวันปิดรับสมัคร)

2.4 บุคคลอื่น ๆ

ที่กรมที่ดินหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นว่า มีความเหมาะสม
ให้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลการจัดการที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ชั้นสูง

โดยผู้สมัครตามข้อ 2.1 – 2.4 ต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหาร
จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลการจัดการที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ชั้นสูง ให้เป็นผู้มีชื่อเข้ารับการฝึกอบรม ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สุด

 1. วัตถุประสงค์ของการศึกษาอบรม

3.1 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องที่ดิน

* การรังวัดและทำแผนที่

* การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

* การให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

* การส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

* การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ดิน

3.2 การสร้างธรรมาภิบาลในการคุ้มครองสิทธิในที่ดินของบุคคล และการจัดการที่ดินของรัฐ

3.3 การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนานโยบาย เครื่องมือทางนโยบาย ในการบริหารจัดการที่ดิน เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

 1. ระยะเวลาการศึกษาอบรม และสถานที่ในการศึกษาอบรม

ใช้วิธีการศึกษาอบรมแบบผสมผสาน ระหว่างการบรรยายให้ความรู้ในรูปแบบ Online และ On-Site ใช้ระยะเวลาอบรม จำนวน 9 สัปดาห์ อบรมในวันพุธ/พฤหัสบดี เป็นการอบรมรูปแบบ Online จำนวน 4 ครั้ง รูปแบบ Onsite จำนวน 5 ครั้ง ศึกษาดูงาน จำนวน 2 ครั้ง รวมใช้ระยะเวลาการศึกษาอบรมตลอดหลักสูตร 2 เดือนเศษ (On-site จัดอบรม ณ สำนักงาน ก.พ.ร. ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคารบี (ชั้น 9 ลิฟต์ฝั่ง W1))

 1. ขอบเขตหลักสูตร

สัปดาห์ที่ 1 พิธีเปิดหลักสูตร และการปฐมนิเทศ จำนวน 2 วัน 1 คืน

วัตถุประสงค์

 1. สร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกัน เกี่ยวกับ ความมุ่งหมาย ความคาดหวังของแต่ละฝ่าย
 2. สอบประเมินความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาของหลักสูตรเบื้องต้น
 3. ละลายพฤติกรรม เสริมสร้างความสัมพันธ์
 4. ศึกษาดูงานการจัดการอสังหาริมทรัพย์ภาคเอกชน

ขอบเขตเนื้อหา

 1. พิธีเปิด
 2. การแนะนำหลักสูตร
 3. การทำ Pretest และแนวทางการจัดทำ Group Study
 4. กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์
 5. การศึกษาดูงาน

สัปดาห์ที่ 2 CEO Forum “แนวโน้ม ทิศทางการจัดการที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่”

วัตถุประสงค์

 1. สร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในบริบทสภาพปัญหาและความท้าทาย แลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็นเชิงพัฒนา
 2. สรุปข้อเสนอแนะทางนโยบาย

ขอบเขตเนื้อหา

 1. บริบทผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม สภาพการณ์ สภาพปัญหา
  และความท้าทายในปัจจุบัน ด้านการจัดการที่ดิน ฯ
 2. นวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการจัดการที่ดินฯ การเปรียบเทียบแนวปฏิบัติทางสากล
 3. การคาดการณ์เกี่ยวกับแนวโน้ม ทิศทาง นโยบาย ในอนาคต

สัปดาห์ที่ 3 การได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินและการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ

ตามภารกิจกรมที่ดิน (Online จำนวน 2 ชั่วโมง)

วัตถุประสงค์

 1. เรียนรู้หลักกฎหมาย และกรณีศึกษา
 2. แลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ ความคิดเห็นเชิงพัฒนา
 3. สรุปข้อเสนอแนะทางนโยบาย

ขอบเขตเนื้อหา

 1. การได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินและการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ ประเภทต่าง ๆ ตามภารกิจกรมที่ดิน
 2. หลักการตามกฎหมาย…
 3. หลักการตามกฎหมายการก่อตั้งและประโยชน์ของทรัพย์อิงสิทธิ
 4. ความรู้ ข้อผูกพัน ผลตามกฎหมาย ทรัพยสิทธิ
 5. กฎหมายการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
 6. การได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินของคนต่างด้าวตามหลักกฎหมายการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินของคนต่างชาติ
 7. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องด้านที่ดินและสิทธิการถือครองที่ดินที่ไม่อยู่ในภาคที่อยู่อาศัย

สัปดาห์ที่ 4 การศึกษาดูงาน เทคโนโลยีการจัดการที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ ของกรมที่ดิน

(ณ อาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน จำนวน 3 ชั่วโมง)

วัตถุประสงค์

 1. ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ ความคิดเห็นเชิงพัฒนา
 2. สรุปข้อเสนอแนะทางนโยบาย

ขอบเขตเนื้อหา

การศึกษาดูงาน

1) ด้านการรังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม RTK GNSS Network

2) ด้านกระบวนการ ขั้นตอน และระบบการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม Online ต่างสำนักงาน

สัปดาห์ที่ 5 กระบวนการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน (Online จำนวน 2 ชั่วโมง)

วัตถุประสงค์

 1. เรียนรู้หลักการ แนวทางแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ ความคิดเห็นเชิงพัฒนา
 2. สรุปข้อเสนอแนะทางนโยบาย

ขอบเขตเนื้อหา

 1. ความเป็นมา วิวัฒนาการการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน
 2. การแก้ไขเพิกถอนเอกสารสิทธิในที่ดิน
 3. กรณีศึกษา

สัปดาห์ที่ 6 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างการประเมินราคา ฯลฯ (Onsite จำนวน 4 ชั่วโมง)

วัตถุประสงค์

 1. สร้างความรู้ ความเข้าใจ
 2. แลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ และความคิดเห็นเชิงพัฒนา
 3. สรุปข้อเสนอแนะทางนโยบาย

ขอบเขตเนื้อหา

 1. กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
 2. การควบคุมอาคาร
 3. การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 4. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 5. การจัดรูปที่ดินและพัฒนาพื้นที่
 6. การประเมินราคาที่ดิน และการนำราคาประเมินไปใช้ในทางปฏิบัติ
 7. การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามหลักกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สัปดาห์ที่ 7 (1) ปัญหาด้านการจัดสรรที่ดิน (Online จำนวน 2 ชั่วโมง)

(2) อภิปรายปัญหาด้านการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด (Onsite บรรยายให้ความรู้ปัญหาด้านการจัดการอาคารชุด จำนวน 1 ชั่วโมง อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปัญหาด้านการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด จำนวน 2 ชั่วโมง)

วัตถุประสงค์

 1. เรียนรู้จากกรณีศึกษา
 2. แลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ และความคิดเห็นเชิงพัฒนา
 3. สรุปข้อเสนอแนะทางนโยบาย

ขอบเขตเนื้อหา

 1. กรณีศึกษา กรณีอุทธรณ์ ผลการวินิจฉัย แนวคำพิพากษา
 2. การวิเคราะห์สภาพการณ์ เหตุปัจจัย ปัญหา อุปสรรค
 3. การระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

สัปดาห์ที่ 8 การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ (Online จำนวน 2 ชั่วโมง)

วัตถุประสงค์

 1. เรียนรู้หลักกฎหมายและกรณีศึกษา
 2. แลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ ความคิดเห็นเชิงพัฒนา
 3. สรุปข้อเสนอแนะทางนโยบาย

ขอบเขตเนื้อหา

 1. ที่ดินของรัฐประเภทต่าง ๆ
 2. การจัดเขตเศรษฐกิจประเทศ
 3. หลักกฎหมาย แนวทางการดำเนินการ กรณีศึกษาด้านการขอใช้ประโยชน์

-การขอสัมปทาน

-การจัดรูปที่ดิน

-การนำที่ดินของรัฐไปใช้เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 1. การระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

สัปดาห์ที่ 9 การนำเสนอผลงานกลุ่ม “ธรรมาภิบาลการจัดการที่ดินและอสังหาริมทรัพย์”

 

ปัจฉิมนิเทศ และพิธีปิดหลักสูตร (Onsite จำนวน 6 ชั่วโมง)

วัตถุประสงค์

 1. สรุปการเรียนรู้
 2. แลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ ความคิดเห็นเชิงพัฒนา
 3. พิธีมอบวุฒิบัตรและประดับเครื่องหมายเข็มวิทยฐานะประจำหลักสูตร

ขอบเขตเนื้อหา

 1. การนำเสนอ Group Study
 2. การสรุปการเรียนรู้
 3. ปัจฉิมนิเทศ และพิธีปิดหลักสูตร การมอบวุฒิบัตรฯ
 1. วิธีการศึกษาอบรม

ใช้วิธีการศึกษาอบรมแบบผสมผสานระหว่างการบรรยายให้ความรู้ในรูปแบบ Online , Onsiteอภิปรายเป็นคณะ ศึกษาดูงาน กิจกรรมกลุ่ม สัมมนา โดยโครงการสามารถเลือกใช้วิธีการศึกษาอบรม วิธีการวัดและประเมินผล สัดส่วนของระยะเวลาในแต่ละวิธีการ หรือในแต่ละหัวข้อวิชาแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในหลักสูตรได้ หรือกำหนดให้มีกิจกรรมเสริมอื่น ๆ เช่น การศึกษาดูงานในหรือต่างประเทศเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรหรือกรมที่ดิน พิจารณาเห็นชอบ

 1. การวัดและประเมินผลการศึกษาอบรม

7.1 ประเมินผลโครงการและความพึงพอใจของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม เมื่อเสร็จสิ้นการศึกษาอบรมโดยแบบสอบถามหรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

7.2 ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘0 มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการศึกษาอบรม

 1. เกณฑ์การผ่านหลักสูตรและการรับรองผล

8.1 ต้องมีระยะเวลา (จำนวนชั่วโมง) การเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

8.2 ต้องได้คะแนนจากการประเมินผลงานทางวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

8.3 ผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรนี้จะได้รับวุฒิบัตร และเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะเพื่อเป็นการรับรองผลการศึกษาอบรม

 1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้ผ่านการศึกษาอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องที่ดิน การบริหารจัดการที่ดิน และการดำเนินการธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน ทั้งการรังวัดทำแผนที่ การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และมีเครือข่ายการทำงานร่วมกันในลักษณะประชารัฐระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการบริหารจัดการที่ดินและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เพื่อประชาชนและประเทศชาติ

 1. เอกสารประกอบการสมัคร

กรอกรายละเอียดในใบสมัคร โดยดาวน์โหลดทาง www.igpthai.org พร้อมแนบสำเนาบัตรข้าราชการ หรือบัตรประชาชน
และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว หน้าตรง จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ส่งได้ที่

 1. e-mail: igppubliccourse@gmail.com
 2. ไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง

โครงการหลักสูตรธรรมาภิบาลการจัดการที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ชั้นสูง (ธทส.)

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

เลขที่ 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

 1. ยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเอง

โครงการหลักสูตรธรรมาภิบาลการจัดการที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ชั้นสูง (ธทส.)

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

เลขที่ 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 9021

หรือ 08 4241 5996

กำหนดการรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม และรายงานตัว

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม – 11 กันยายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ภายในวันที่ 15 กันยายน 2566

ผ่านทาง www.igpthai.org

กำหนดรายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียม

ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ สามารถชำระค่าธรรมเนียม ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ในวันที่ 15 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2566

 1. ค่าธรรมเนียมหลักสูตรฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรฯ 69,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

 1. ค่าธรรมเนียม รวมค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานภายในประเทศที่หลักสูตร เป็นผู้กำหนด (การพักโรงแรมจะเป็นห้องพักคู่ 2 ท่าน/ห้อง/คืน)
  ทั้งนี้ ไม่นับรวมค่าใช้จ่าย ในการเดินทางมาศึกษาอบรม
 2. อัตราดังกล่าวได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย
 3. ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการ
 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

เลขที่ 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หมายเลขโทรศัพท์ 02 141 9021 หรือ 08 4241 5996

(คุณปาริชาติ คมขำ หรือ คุณศศิวิมล คงขุนทด)


ดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการชำระเงิน มาที่ E-mail :
igppubliccourse@gmail.com
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณปาริชาติ คมขำ
และคุณศศิวิมล คงขุนทด โทร 08 4241 5996 หรือ 0 2141 9021