รายละเอียดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร

“การพัฒนานวัตกรรมการบริการในยุคดิจิทัลสู่เมืองยั่งยืน”

………………………………………………………………….

.

ขยายเวลารับสมัครหลักสูตร
การพัฒนานวัตกรรมการบริการในยุคดิจิทัลสู่เมืองยั่งยืน
ถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖

๑. ที่มาและความสำคัญ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ ระบุว่ารัฐพึงพัฒนาระบบ การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำบริการสาธารณะและการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติ เป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็วไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒0 ปี (พ.ศ. ๒56๑ – ๒580) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ มีประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการปรับเปลี่ยนภาครัฐยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงาน ให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาและนำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล ระบบการทำงาน ที่มุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า เกิดคุณค่ากับผู้รับบริการ ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล โดยมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และผู้รับบริการอื่นๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง

นอกจากนี้ กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกได้มุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของการพัฒนา โดยองค์กรสหประชาชาติได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDG) ให้ประเทศสมาชิกร่วมปฏิบัติ โดยรัฐบาลไทยได้กำหนดให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นนโยบาย ที่ต้องยึดถือปฏิบัติในทุกภาคส่วน ดังที่ปรากฏให้เห็นในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีในหลายยุทธศาสตร์ อาทิ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการมุ่งเน้นนโยบายสำคัญอื่นๆ อีก เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ดังนั้นการขับเคลื่อนท้องถิ่นในยุคถัดไปจำเป็นต้องมีการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นข้อคำถึงถึงด้วย โดยการพัฒนาดังกล่าวสามารถบรรลุผลอย่างยั่งยืนและสร้างความสุขกับประชาชนได้ต้องมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม สร้างประสิทธิภาพบริการ รวมทั้งการลด ของเสีย (Waste) ที่อาจเกิดจากกระบวนการที่ไม่จำเป็น

การปกครองส่วนท้องถิ่นนับเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย สนับสนุนวัตถุประสงค์ทางการปกครองของรัฐบาลในอันที่จะรักษาความมั่นคงและความผาสุกของประชาชน ยึดหลักการกระจายอำนาจปกครอง โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง การปกครองท้องถิ่นสามารถสนองตอบความต้องการของท้องถิ่นได้ตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ บุคลากรส่วนท้องถิ่นจึงเป็น ผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ระบบการบริหารจัดการ และพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์การบริการ ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและผู้รับบริการอื่นในท้องถิ่นในยุคดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนสู่ อปท. ที่เปิดกว้าง ยืดหยุ่น ปรับตัวได้เร็ว และก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน และผู้รับบริการในเมือง ได้อย่างยั่งยืน

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ภายใต้สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จึงได้จัดให้มี หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมการบริการในยุคดิจิทัลสู่เมืองยั่งยืน ขึ้นเพื่อมุ่งเน้นและส่งเสริมให้ข้าราชการองค์กรปกครอง ท้องถิ่น ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อนำมาปรับปรุงงานบริการขององค์กร ให้มีความทันสมัย สอดรับกับ การเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันในยุคดิจิทัล อันจะเป็นการนำพาท้องถิ่นไทยให้บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ สู่มาตรฐานสากล

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเสริมสร้างมุมมอง สถานการณ์ วิเคราะห์ความท้าทายและความจำเป็นในการพัฒนานวัตกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดรับกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560ยุทธศาสตร์ชาติและการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

๒.๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจ และพัฒนานวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเกิดประโยชน์สุขของประชาชนรวมทั้งผู้รับบริการอื่นอย่างยั่งยืน

๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริการขององค์กรให้มีความเป็นเลิศ

๓. ระยะเวลาและสถานที่ในการศึกษาอบรม

๓.๑ ระยะเวลาในการศึกษาอบรมในหลักสูตร รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๘ ชั่วโมง ประกอบด้วย

การศึกษาอบรมภาควิชาการในประเทศ จำนวน ๑๘ ชั่วโมง

 1. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลใน อปท.
  วิทยากร : ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
 2. บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
  วิทยากร : ดร. วันฉัตร สุวรรณกิตติ
 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหลักการมีส่วนร่วม
  วิทยากร : ดร. อรพินท์ สพโชคชัย
 4. นวัตกรรมบริการในยุคดิจิทัลสู่การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
  วิทยากร : ดร. อติชาต พฤฒิกัลป์
 5. แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ
  วิทยากร : นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข (รองเลขาธิการ ก.พ.ร.)

การศึกษาดูงานภาควิชาการในต่างประเทศ จำนวน ๓๐ ชม. เป็นการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศที่มีกรณีศึกษาและแนวทางการปฏิบัติที่สร้างประสบการณ์ในการบริหารชุมชนโดยอาศัยเทคโนโลยีนวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กร อาทิ การบริหารจัดการเมือง การบริหารสภาวะวิกฤต การบริหารจัดการขยะ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและประชาชน เป็นต้น

เปิดรับสมัคร ๘๐ คน
ศึกษาอบรมภาควิชาการในประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖
ศึกษาดูงานภาควิชาการในต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๓.๒ สถานที่ในการจัดการศึกษาอบรม : โรงแรม แคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ (Kantary Hills Hotel)

หมายเหตุ :

๑.การสมัครจะสมบูรณ์และถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาอบรมเมื่อส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงินให้กับเจ้าหน้าที่ ทาง E-mail และได้รับ E-mail ยืนยันจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น newpubliccourse@igpthai.org

๒.กำหนดการและสถานที่ในการจัดอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม แต่จะประกาศแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนมีการศึกษาอบรม

๔. ระบบการศึกษาเรียนรู้

๔.๑ การเรียนรู้ในห้องเรียน โดยอาศัยวิธีการบรรยาย การอภิปราย กรณีศึกษา และการฝึกปฏิบัติโดยเน้นการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้เข้าใจ ถึงหลักการ แนวคิด รูปแบบ วิธีการวิเคราะห์ และแนวทางปฏิบัติ ในประเด็นหัวข้อเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนด

๔.๒ การศึกษาดูงานต่างประเทศเพื่อต่อยอดผลจากการฝึกปฏิบัติในห้องอบรม และเสริมประสบการณ์ด้วยการลงพื้นที่เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในบริบทที่น่าสนใจและมีความทันสมัยเหมาะสมกับการนำมาปรับใช้กับสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้เกิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งทางด้านความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม และผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ โดยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม

๕. การสมัครเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ

๕.๑ คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษาอบรม คือ ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ข้าราชการส่วนกลาง ข้าราชการส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และผู้ที่สนใจทั่วไป

๕.๒ ระยะเวลาการรับสมัครถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ (หรือมีจำนวนครบ ๘๐ คน) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาอบรม ภายในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ ผ่านทาง www.igpthai.org

๕.๓ ค่าธรรมเนียม ๙๙,๐๐๐.- (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมค่าเอกสาร กระเป๋า เสื้อแจ๊กเก็ต ค่าอาหารว่าง (เช้า-บ่าย) อาหารกลางวัน และอาหารเย็น ค่าที่พัก (พักคู่) ตามตารางการศึกษาอบรม และ ในระหว่างการศึกษาอบรมภาควิชาการในต่างประเทศที่หลักสูตรเป็นผู้กำหนด (เดินทางโดยสารการบินไทย ชั้นประหยัดและการพักโรงแรมจะเป็นห้องพักคู่ ๒ ท่าน/ห้อง/คืน) ทั้งนี้ ไม่นับรวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มายังสถานที่อบรม (หรือ ๙๕,๐๐๐.- (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ไม่รวมที่พัก ไม่รวมอาหารเย็น) อัตราดังกล่าวได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๖.๑ ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถบริหารงาน โดยนำองค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมมาพัฒนางานบริการขององค์กร ไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เป็นการสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

๖.๒ ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ สามารถนำการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการองค์กรให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน สอดรับกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ชาติและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อขับเคลื่อนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ตามหลักธรรมาภิบาลอันเป็นการพัฒนาประเทศเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนได้อย่างแท้จริง

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ.
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

ดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการชำระเงิน มาที่ E-mail : newpubliccourse@igpthai.org
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณา ติดต่อคุณปาริชาติ คมขำ และคุณนุชชเนตร สองจันทร์
โทร. ๐๘ ๔๒๔๑ ๕๙๙๖, ๐ ๒๑๔๑ ๙๐๒๑

 

 • หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมการบริการในยุคดิจิทัลสู่เมืองยั่งยืน
 • หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมการบริการในยุคดิจิทัลสู่เมืองยั่งยืน