หลักสูตร

New Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (PMQA 4.0) รุ่นที่ 2

—————————————————-

รายละเอียดโครงการศึกษาอบรม
หลักสูตร New Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (PMQA 4.0) รุ่นที่ 2

——————————————————-

๑. หลักการและเหตุผล

         การเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันยังคงเป็นแรงกดดันสำคัญสำหรับทุกองค์การในโลกให้ต้องเฝ้าระวัง การปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการดำเนินการให้เท่าทันต่อการรับมือแรงกดดันเหล่านั้น ในยุคแห่งการ Disruption และสถานการณ์ที่เป็น New Normal ทำให้สภาพการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันแตกต่างจากเดิมโดยสิ้นเชิง องค์การธุรกิจหลายองค์การพบกับความพ่ายแพ้ที่เกิดจาก “คู่แข่งใหม่ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน” หน่วยงานราชการเองแม้อยู่ในสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่ไม่รุนแรงเทียบเท่าบริษัทเอกชน แต่ก็เรียกได้ว่า มีแรงกดดันจากการแข่งขัน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอยู่ด้วยเช่นเดียวกัน หากหน่วยงานภาครัฐบริหารจัดการ โดยไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลง และไม่เข้าใจเรื่องการแข่งขัน หน่วยงานภาครัฐเองก็อาจถูก disrupt ในโลกใบใหม่นี้ได้เช่นกัน

         เกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป็นกรอบแนวคิดของการบริหารจัดการของ องค์การชั้นเลิศเทียบเท่ากับเกณฑ์การบริหารจัดการระดับสากลที่ใช้มาอย่างยาวนานทั่วโลกเป็นกรอบแนวคิด ที่กระตุ้นให้ส่วนราชการทำความเข้าใจบริบทแวดล้อมขององค์การตนเอง และมีวิธี “เลือกใช้เครื่องมือ (Toolkit) ในการบริหารจัดการ” ให้เหมาะกับบริบทขององค์การให้สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ  ดังนั้น หากองค์การใช้ PMQA เครื่องมือเป็นกรอบช่วยในการพัฒนา ซึ่งทำให้มีความเข้าใจบริบทแวดล้อมขององค์การแล้ว จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการจัดการสมัยใหม่ที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์เลือกใช้ให้เหมาะสมกับบริบทองค์การอย่างบูรณาการและลงตัวเพื่อให้ได้รับผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศในระยะยาว

         สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ได้พิจารณาเห็นว่า เครื่องมือการพัฒนาการบริหารจัดการยุคใหม่ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 เป็นปัจจัยสำคัญ ปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้องค์การมีการพัฒนาก้าวสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ อันจะส่งผลให้องค์การก้าวสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว จึงนำเครื่องมือการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ ดังกล่าว มาจัดทำเป็นโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “New Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (PMQA 4.0) รุ่นที่ 2” ขึ้น


๒. วัตถุประสงค์

      ๒.๑ เพื่อให้ผู้ที่เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของ PMQA 4.0 อย่างเป็นระบบ และนำไปใช้ในการวิเคราะห์เลือกเครื่องมือการบริหารจัดการองค์การที่เหมาะสมเพื่อยกระดับหน่วยงาน ภาครัฐสู่ระบบราชการ ๔.๐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      ๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับเครื่องมือการบริหารจัดการใหม่ ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ และตัวอย่าง การนำไปใช้ของหน่วยงานต่างๆ โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม

      ๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการนำเครื่องมือการบริหารจัดการใหม่ ๆ ไปปรับใช้เพื่อยกระดับสู่ระบบราชการ ๔.๐


๓. กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

     ๓.๑ ผู้รับผิดชอบ/กำกับดูแลงานพัฒนาระบบราชการประจำส่วนราชการ จังหวัด  องค์การมหาชน

     ๓.๒ ผู้รับผิดชอบการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐

     ๓.๓ บุคคลที่สนใจ และทำหน้าที่เป็นผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การ/หน่วยงาน (Change Agent)


๔.
 ระยะเวลาในการศึกษาอบรม

     วันที่ ๑๕ – ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔


๕. รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร

     หลักสูตร “New Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (PMQA 4.0) รุ่นที่ 2” ประกอบด้วย 8 หัวข้อ การเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นเครื่องมือการพัฒนาองค์การสู่องค์การสมรรถนะสูงตามเกณฑ์ PMQA 4.0 รวมทั้งสิ้น 18 ชั่วโมง ประกอบด้วย :

วันที่  ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ : ความเข้าใจโลกใบใหม่กับระบบราชการไทย และแนวคิดของระบบการบริหารจัดการ PMQA

เวลา เนื้อหาการเรียนรู้
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
 • ระบบราชการ ๔.๐ สู่ความเป็นเลิศได้อย่างไร
  โดย รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข)
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
 • แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่กระทบต่อระบบราชการไทย และการปรับเปลี่ยนระบบการทำงานสำหรับยุคดิจิทัลตามหลัก PMQA
  โดย ดร. อติชาต พฤฒิกัลป์  และ อ. กล้า จิระสานต์
๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น.
 • PMQA-แนวคิด และการนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  โดย นายกิตติณัฐ พนมฤทธิ์

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ : เครื่องมือในการวิเคราะห์และกำหนดทิศทางขององค์การ

เวลา

เนื้อหาการเรียนรู้

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
 • การวิเคราะห์ระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) และกำหนดทิศทางขององค์การ
  (หมวดลักษณะสำคัญขององค์การ และหมวดที่ ๑ การนำองค์การ)

  • การวิเคราะห์ระบบนิเวศน์ทางธุรกิจ Business Ecosystem
  • การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงด้วย Scenario Analysis
  • กำหนดนโยบายด้วย Portfolio Analysis
  • การกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

  โดย นายกิตติณัฐ พนมฤทธิ์ และนายกล้า จิระสานต์

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.

 • ฝึกปฏิบัติ ๑ : วิเคราะห์ Business Ecosystemโดย นายกิตติณัฐ พนมฤทธิ์ และนายกล้า จิระสานต์

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

 • การกำหนดกลยุทธ์ที่สัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  (Product Market fit)
  (หมวด ๒ ยุทธศาสตร์ และหมวด ๓ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

  • การวิเคราะห์ Segmentation และกำหนดกลุ่มเป้าหมาย (Targeting)  และกำหนดแนวทางให้บริการ (Positioning)
   ด้วย STP Analysis
  • การกำหนดกลยุทธ์ด้วย OGSM
  • การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สู่ระบบงานด้วยการวิเคราะห์ Objective Work System Analysis

  โดย นายกิตติณัฐ พนมฤทธิ์ และนายกล้า จิระสานต์

๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น.
 • ฝึกปฏิบัติ ๒ : STP Analysis
  โดย นายกิตติณัฐ พนมฤทธิ์ และนายกล้า จิระสานต์

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ : เครื่องมือในการแปลงกลยุทธ์ให้เป็นระบบงาน

เวลา

เนื้อหาการเรียนรู้

 

 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.

 • การออกแบบระบบงานและสมรรถนะหลักที่จำเป็นในอนาคต(หมวด ๕ บุคลากร และหมวด ๖ ระบบปฏิบัติการ)
  • การออกแบบกระบวนการ Process Design
  • การวิเคราะห์ความสูญเปล่าด้วย Process Mapping
   การวิเคราะห์ภาระงานด้วยการวิเคราะห์ Takt Time
  • การประเมินความผูกพันของบุคลากรด้วย eNPS

  โดย นายกิตติณัฐ พนมฤทธิ์ และ ดร. อติชาต พฤฒิกัลป์

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.
 • ฝึกปฏิบัติ ๓ : Process Mappingโดย นายกิตติณัฐ พนมฤทธิ์ และ ดร. อติชาต พฤฒิกัลป์
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
 • ระบบการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้(หมวด ๔) และ ผลลัพธ์ (หมวด ๗)
  • การกำหนดโครงสร้างตัววัดด้วย KPI Tree
  • การสร้าง Strategic alignment ด้วย BSC, OKRs
  • การสร้าง Learning Organization Culture
   ด้วย SECI Model, CFR Model

  โดย นายกิตติณัฐ พนมฤทธิ์ และนายกล้า จิระสานต์

๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น.
 • ฝึกปฏิบัติ ๔: การกำหนดโครงสร้างตัววัดโดย KPI Treeโดย นายกิตติณัฐ พนมฤทธิ์ และนายกล้า จิระสานต์

 

หมายเหตุ :  – กำหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
– พักเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น.  ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. และ ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.


๖. วิธีการฝึกอบรม

     บรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านเครื่องมือบริหารจัดการยุคใหม่ ตามเกณฑ์การประเมิน PMQA 4.0 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

     ๖.๑ บรรยายและฝึกปฏิบัติ

     ๖.๒ กรณีศึกษา จากหน่วยงานภาครัฐที่ผลการดำเนินงานสอดคล้องกับเกณฑ์ PMQA 4.0

     ๖.๓ การแลกเปลี่ยนตอบข้อซักถาม


๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
         

     สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.


๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

     ๘.๑ องค์การมีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับเครื่องมือการการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีส่วนร่วมในการผลักดันสู่ระบบราชการ ๔.๐

     ๘.๒ องค์การสามารถสนองนโยบายของรัฐได้อย่างรวดเร็ว

     ๘.๓ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมซึ่งมาจากต่างหน่วยงาน อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการร่วมมือและปฏิบัติงานร่วมกันในอนาคต


๙. อัตราค่าธรรมเนียมหลักสูตร

     ท่านละ ๖,๙๐๐.- บาท


๑๐. การลงทะเบียน

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม
ลงทะเบียนผ่าน Google Form โดยสามารถ
Scan QRCode นี้ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อคุณสุณีย์  แสงจินดา, คุณสาวิณี นาคขวัญ
โทร ๐๙-๙๑๙๗-๘๒๓๒, ๐๖- ๓๕๓๗-๐๘๓๓

 

๑๑. วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

       ชำระโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์

       ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคาร บี)

       ชื่อบัญชี : สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

       เลขที่บัญชี : ๙๕๕-๐-๐๙๕๕๔-๑

      ***โดยผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง***

 

 

………………………………


ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม
ลงทะเบียนผ่าน Google Form โดยสามารถ Scan QR Code นี้
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณสุณีย์  แสงจินดา, คุณสาวิณี นาคขวัญ
โทร ๐๙-๙๑๙๗-๘๒๓๒, ๐๖- ๓๕๓๗-๐๘๓๓

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตร New Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (PMQA 4.0) รุ่นที่ 2
 • เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตร New Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (PMQA 4.0) รุ่นที่ 2
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร “New Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (PMQA 4.0) รุ่นที่ 2