ประกาศนียบัตรหลักสูตร

“เตรียมความพร้อมสู่บริหารยุค Metaverse สำหรับผู้บริหาร”

………………………………………………………………….

ประกาศนียบัตรหลักสูตร
“เตรียมความพร้อมสู่บริหารยุค Metaverse สำหรับผู้บริหาร”

๑. ที่มาและความสำคัญ

ที่มาและความสำคัญ: การพัฒนาด้านโลกเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรถนานแล้วรวดเร็วซึ่งเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะเทคโนโลยีล่าสุด Metaverse ที่จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์การทำงานยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานจากพื้นที่ระยะห่างไกล จนไปถึงการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ด้วยเทคโนโลยี Augment Reality (AR) และ Virtual Reality (VR) รวมถึงอาชีพที่จะเกิดขึ้นใหม่ใหม่บนโลกเสมือน สามารถเชื่อมโยงผู้คนได้ทั่วถึงทั้งโลก สร้างประสบการณ์บนโลกเสมือนที่น่าตื่นตาตื่นใจ มีปฏิสัมพันธ์คล้ายกับโลกความเป็นจริง สามารถซื้อของ และชำระเงินผ่านเงินสกุลดิจิทัล สร้างเป็นระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ที่ผู้บริหารจะต้องจับตาเข้ามาเรียนรู้เพื่อให้ก้าวตามทัน และรู้เท่าทันทั้งโอกาสและข้อควรระวังในการเข้าสู่โลกเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในไม่ช้า

ในเนื้อหานี้วิทยากรจะ ให้ความรู้ตั้งแต่ความหมายและความสำคัญของ Metaverse ในยุคปัจจุบันแสดงถึงองค์ประกอบ และขั้นตอนของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลก Metaverse พร้อมทั้งให้กรณีศึกษาของอุตสาหกรรมต่างๆที่เริ่มเข้าไปทำธุรกิจในโลก Metaverse พร้อมทั้งการปรับตัวของภาครัฐ ต่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะทำให้เกิดเศรษฐกิจเสมือน (Virtual Economy) เข้าใจถึงประโยชน์และข้อควรระวังต่างๆที่ผู้บริหารจำเป็นต้องรู้

๒. วัตถุประสงค์

   • เข้าใจความหมาย ความสำคัญ และ แนวโน้มอนาคตของ Metaverse เพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กร
   • ศึกษาและเข้าใจถึงตัวอย่างของการใช้จริง Use Cases ในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
   • เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Metaverse มีอะไรบ้าง และ องค์กรจำเป็นต้องลงทุนให้เหมาะสมอย่างไร Web 3.0, Blockchain, NFT, Cryptocurrency, Virtual Reality, Augmented Reality และ อื่นๆ
   • วิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจใหม่แห่งอนาคต ข้อจำกัด รวมถึงกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   • องค์กรต้องเตรียมพร้อมทักษะของบุคลลากรอย่างไร

๓. กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับต้น

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 3 ปี

๔. ระยะเวลาในการศึกษาอบรม ๑ วัน

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นการศึกษาอบรมผ่านระบบออนไลน์ (Online)

ลำดับ เวลา เนื้อหา
๙.๐๐ – ๙.๓๐ น. ความหมาย ที่มาและความสำคัญของ Metaverse
๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.

– องค์ประกอบด้านคน ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และความพร้อมด้านทัศนคติ

– องค์ประกอบด้านกระบวนการทำงานที่สำคัญของ Metaverse

– องค์ประกอบด้านข้อมูล (การระบุตัวตนใน Metaverse, ข้อมูลทรัพย์สินดิจิทัล)

– องค์ประกอบด้านเทคโนโลยี (Web ๓.๐, AI, VR/AR/MR, Wearable IoT, Blockchain, NFT Fintech, Cryptocurrency)

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.
  พัก ๑๕ นาที
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.

Metaverse Use Cases ตัวอย่าง การใช้ Metaverse ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ สู่ Virtual Economy เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชนต่างๆ สาธารณสุข การศึกษา อสังหาริมทรัพย์ การออกแบบสินค้า ด้านบันเทิง สื่อ ค้าปลีก โทรคมนาคม ด้านการเงิน ธนาคาร ประกันภัย การเกษตรสมัยใหม่ เป็นต้น

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

พักกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

Understand the Related Technologies in Metaverse
เรียนรู้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องใน Metaverse สำหรับผู้บริหาร Web ๓.๐, Digital Identity, Blockchain, NFT (Non-Fungible Token), Cryptocurrency, Fintech, VR Virtual Reality, AR Augmented Reality และ MR Mixed Reality

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.
  พัก ๑๕ นาที
๑๔.๔๕ – ๑๕.๕๐ น.

Framework: Key Concept to Consider and Actions การเตรียมความพร้อมขององค์กรสู่การเข้าใช้ Metaverse การตั้งเป้าหมายและการกำหนดกลยุทธ์สำหรับองค์กรที่ต้องการเข้าใช้ Metaverse

กิจกรรมกลุ่ม การวิเคราะห์ความพร้อมของสภาพแวดล้อมองค์กรและการตั้งเป้าหมายรวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ สำหรับการเข้าใช้ Metaverse

๑๕.๕๐ – ๑๖.๐๐ น.
  สรุป

๕. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

   • สามารถเข้าใจ และเชื่อมโยง Metaverse เข้ากับสภาพแวดล้อม Digital และ เทคโนโลยีชั้นสูงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
   • มองเห็นโอกาส ข้อจำกัด และความเสี่ยง อันอาจเกิดขึ้น ผ่าน Use Cases การใช้จริงที่เกิดขึ้นจากหลากหลายอุตสาหกรรม
   • สามารถระบุผลลัพธ์ โอกาส และอุปสรรคที่พ่วงมากับ Metaverse ในรูปแบบของวงล้อเทคโนโลยีเกิดใหม่
   • สามารถวางแผนการลงทุนอย่างเหมาะสม ทั้งเทคโนโลยี สภาพแวดล้อม และบุคลากร

๖. อัตราค่าธรรมเนียมหลักสูตร

ท่านละ ๑,๒๙๐.- บาท

๗. การลงทะเบียน

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม
ลงทะเบียนผ่าน Google Form โดยสามารถ
Scan QRCode นี้ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อคุณดารัตน์ จำเนียรพล, คุณเจนรินทร์ สุขสุทธิ์
โทร. ๐๒ ๑๔๑ ๘๙๙๘ หรือ ๐๘๘ ๖๘๙ ๑๔๘๑

๘. วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

ชำระโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคาร บี)

ชื่อบัญชี : สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เลขที่บัญชี : ๙๕๕-๐-๐๙๕๕๔-๑

***โดยผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง***

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม
ลงทะเบียนผ่าน Google Form โดยสามารถ Scan QR Code นี้
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณดารัตน์ จำเนียรพล, คุณเจนรินทร์ สุขสุทธิ์
โทร. ๐๒ ๑๔๑ ๘๙๙๘ หรือ ๐๘๘ ๖๘๙ ๑๔๘๑

 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมสู่ผู้บริหารยุค Metaverse” สำหรับผู้บริหาร