หลักสูตรที่ 3

การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัล
(Enterprise Architecture Enables Digital Innovation)

—————————————————-

รายละเอียดโครงการศึกษาอบรม
หลักสูตร การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัล
(Enterprise Architecture Enables Digital Innovation)

——————————————————-

๑. หลักการและเหตุผล

ในการขับเคลื่อนองค์กรยุคใหม่และนำใช้นวัตกรรมด้านดิจิทัลเข้ามาไม่ว่า AI, Big Data, IoT, RPA, Cloud, Data Innovation รวมถึงกรอบแนวทางในการพัฒนาด้านดิจิทัลล้วนแล้วมีความชื่อมโยงกันในองค์กร ดังนั้น การเริ่มต้นที่ถูกต้องจึงควรมองภาพรวมทั่วทั้งองค์กร ตั้งแต่วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ กระบวนการทำงาน มีการบูรณาข้อมูลต่างๆ ดังกล่าวกับเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ตรงกันก่อนที่จะปรับปรุงและขับเคลื่อนไปสู่องค์กรดิจิทัลต่อไป การจัดทำ Enterprise Architecture (สถาปัตยกรรมองค์กร หรือ EA) หรือที่เรียกว่า พิมพ์เขียวองค์กรดิจิทัล (Digital Enterprise Blueprint) จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ผู้นำเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน เพื่อออกแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เชื่อมโยงกับการดำเนินงาน ดำเนินการพัฒนาบริการใหม่ ๆ ยกเลิกกระบวนงานที่ไม่จำเป็น และจัดทำแผนที่นำทางองค์กรดิจิทัลในระยะต่าง ๆ (Digital Enterprise Roadmap) ให้ตรงกับเป้าหมายอนาคตองค์กร และยังช่วยลดความซ้ำซ้อนของการทำงานและการลงทุนอีกด้วย ซึ่งจะสามารถผลักดันให้องค์กรสามารถดำเนินการตามนโยบายและวิสัยทัศน์ขององค์กรที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อก้าวสู่การบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล จึงได้จัดทำหลักสูตร “การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัล (Enterprise Architecture Enables Digital Innovation)” ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจความสำคัญของสถาปัตยกรรมองค์กรทั้งระบบเพื่อพัฒนาองค์กรเข้าสู่องค์กรดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม
๒.๒ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ กระบวนการทำงาน
ตลอดจนการบูรณาข้อมูลต่างๆ กับเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
๒.๓ เพื่อให้ได้รับความรู้ด้านการทำ Enterprise Architecture ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง พร้อมตัวอย่างการทำจริงและผลลัพธ์ที่ได้
จากการจัดทำ Enterprise Architecture ซึ่งประกอบไปด้วย
– พิมพ์เขียวองค์กรดิจิทัล (Digital Enterprise Blueprint)
– สถาปัตยกรรมธุรกิจ (Business Architecture) และการออกแบบบริการระดับองค์กร (Enterprise Service Design หรือ Enterprise graded Service Design) ให้เป็นรูปธรรม
– สถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture) การจัดการด้านข้อมูล (Data) และสถาปัตยกรรมเทคโนโลยี (Technology Architecture)
– จัดทำแผนที่นำทางองค์กรและโครงการดิจิทัลในระยะต่าง ๆ (Digital Enterprise Roadmap)
– การทำธรรมาภิบาลองค์กรดิจิทัล
๒.๔ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัล

๓. กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

๓.๑ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับต้น ประสบการณ์ทำงานมากกว่า ๓ ปี
๓.๒ บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจด้านสถาปัตยกรรมองค์กร หรือผู้ที่เป็น Change Agent หรือผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยี การวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร หรือการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน

๔. ระยะเวลาในการศึกษาอบรม

๑ วัน ศึกษาอบรมในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔

๕. รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร

เป็นการบรรยาย และฝึกปฏิบัติ โดยอาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมองค์กร จำนวน ๖ ชั่วโมง ดังนี้

 

 

เวลา

เนื้อหาการเรียนรู้

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.
  • ที่มาและความสำคัญของการก่อกำเนิด Enterprise Architecture สำหรับองค์กร
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
  • “Enterprise Architecture คืออะไร” และส่วนประกอบหลักของ
    Enterprise Architecture
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.
  • ขั้นตอนการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร, การเชื่อมโยงเป้าหมายขององค์กรมาสู่งานสำคัญต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่การออกแบบกระบวนการทำงาน การใช้ข้อมูลร่วมกัน และการนำใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล (AI, Big Data, IoT, RPA, Cloud) มาใช้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
  • กรณีศึกษาการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร
๑๔.๔๕ – ๑๕.๕๐ น.
  • กิจกรรมกลุ่มการทำสถาปัตยกรรมองค์กร การเชื่อมโยงเป้าหมายองค์กรมาสู่งานสำคัญ
    ต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่การออกแบบกระบวนการทำงาน การใช้ข้อมูลร่วมกัน รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และการนำใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล (AI, Big Data, IoT, RPA, Cloud) มาใช้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย
๑๕.๕๐ – ๑๖.๐๐ น.
  • สรุป

หมายเหตุ : ๑. กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
๒. พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

๖. วิธีการฝึกอบรม
๖.๑ บรรยายและฝึกปฏิบัติ
๖.๒ กรณีศึกษาจากหน่วยงานภาครัฐที่ผลการดำเนินงานที่เป็น Best Practices
๖.๓ การแลกเปลี่ยนตอบข้อซักถาม

๗.
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๗.๑ ได้เรียนรู้และมีความเข้าใจประโยชน์ของการทำ Enterprise Architecture
๗.๒ ได้เรียนรู้กรณีศึกษาการจัดทำ Enterprise Architecture และ ปัจจัยต่อความสำเร็จ
๗.๓ ได้เรียนรู้การจัดทำ Enterprise Strategic Roadmap และ Digital Master Plan และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ


๘.
อัตราค่าธรรมเนียมหลักสูตร
ท่านละ ๒,๙๐๐ บาท

๙. การลงทะเบียน

q
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม
ลงทะเบียนผ่าน Google Form โดยที่สามารถ Scan QR code นี้
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๑๔๑-๙๐๒๑ หรือ ๐๙ ๔๖๒๙ ๗๘๙๑,๐๙ ๙๔๕๔ ๗๕๗๕


๑๐. วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

ชำระโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคาร บี)
ชื่อบัญชี : สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เลขที่บัญชี : ๙๕๕-๐-๐๙๕๕๔-๑
***โดยผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง***

 

………………………………

q
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม
ลงทะเบียนผ่าน Google Form โดยที่สามารถ Scan QR code นี้
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๑๔๑-๙๐๒๑ หรือ ๐๙ ๔๖๒๙ ๗๘๙๑, ๐๙ ๙๔๕๔ ๗๕๗๕