โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร

หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้บริหาร

(Data Analytics for Management)

………………………………………………………………….

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร
หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้บริหาร
(Data Analytic for Management)

๑. ที่มาและความสำคัญ

         ในยุคปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงที่ใกล้เข้ามาถึงทำให้ผู้บริหารและผู้นำมีความจำเป็นต้องเรียนรู้
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์กับการกำหนดทิศทางขององค์กรและการรู้จักพฤติกรรมของลูกค้าหรือผู้บริโภคเชิงรุกโดยจะนำมาซึ่งการพัฒนานวัตกรรม สินค้าและบริการที่ดียิ่งขึ้น สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการได้ถูกคน ถูกที่ และถูกเวลา โดยในหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้นำนี้จะช่วยทำให้เข้าใจในการกำหนดการใช้ข้อมูลทั้งที่เกิดจากภายในองค์กรและภายนอกองค์กรเข้าใจหลักการทำงานของการวิเคราะห์ข้อมูล อย่างถูกต้อง กระชับ สู่การนำไปใช้จริงในภาคอุตสาหกรรม หรือภาครัฐต่อไปโดยหลักสูตรนี้จะยกตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น

 • การวิเคราะห์ข้อมูลของอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ
 • การวิเคราะห์ข้อมูลของอุตสาหกรรมด้านการศึกษา
 • การวิเคราะห์ข้อมูลประชาชนสู่การพัฒนาประโยชน์มวลรวมโดยภาครัฐ

         โดยตัวอย่างต่าง ๆ จะแสดงถึงประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมในแต่ละอุตสาหกรรม สามารถเข้าใจได้ง่าย โดยวิทยากรจะแยกแยะ แจกแจงหลักการ ขั้นตอน และวิธีการในการจัดกลุ่มข้อมูล การหาความสัมพันธ์ของข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงข้อมูลที่มีโครงสร้างและข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างให้เกิดความชัดเจน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้กระบวนการและเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ ๆ ที่ช่วยนำไปใช้ในการวางยุทธศาสตร์กำหนดกลยุทธ์และกำหนดวิธีการดำเนินงานสำหรับองค์กร สามารถตีความข้อมูลและนำผลลัพธ์ไปใช้ในการบริหารจัดการได้จริง รวมถึงการเรียนรู้หลักกฎหมายและแนวทางป้องกันความเสี่ยงจากการใช้ข้อมูลในยุคดิจิทัล เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นสำหรับนักวิเคราะห์ข้อมูล และระดับวุฒิภาวะของการใช้ข้อมูลในองค์กร สู่การนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

๒. วัตถุประสงค์

   • เพี่อเข้าใจความหมายและความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้นำยุคใหม่
   • เพื่อเข้าใจผลกระทบของการนำใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคเอกชน
   • เพื่อเข้าใจเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดกลุ่มข้อมูล การหาความสัมพันธ์ของข้อมูล
    การวิเคราะห์ข้อมูลไปสู่การแสดงผลข้อมูลให้แก่ผู้บริหารเพื่อช่วยการตัดสินใจที่ครอบคลุม
   • เพื่อเข้าใจหลักการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งจากการจัดเตรียมข้อมูลรายงานพื้นฐาน การใช้เครื่องมือ Machine Learning, Artificial Intelligence และการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลต่อการใช้ประโยชน์จากข้อมูลให้มากที่สุดแก่องค์กร
   • เพื่อเรียนรู้หลักกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลในยุคดิจิทัลรวมถึงแนวทางป้องกันความเสี่ยงจากการใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
   • เพื่อเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นของนักวิเคราะห์ข้อมูลยุคใหม่
   • เพื่อเรียนรู้ระดับวุฒิภาวะของการวิเคราะห์ข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลในระดับองค์กร

๓. กลุ่มเป้าหมาย : บุคคลทั่วไป หรือผู้ที่มีความสนใจด้านการวิเคราะห์ข้อมูล

๔. คุณสมบัติผู้เข้าอบรม ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 1 ปี

๕. ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เป็นการศึกษาอบรมผ่านระบบออนไลน์ (Online) โดย อาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ที่ปรึกษาด้านสถาปัตยกรรมองค์กร โดยมีกำหนดการของหลักสูตร ดังนี้

ลำดับ เวลา เนื้อหา
๙.๐๐ – ๙.๓๐ น. ความหมายและความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้นำยุคใหม่
๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.

ผลกระทบของการนำใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคเอกชน

ตัวอย่าง และกรณีศึกษาของการวิเคราะห์ และนำใช้ข้อมูลสำหรับการวางยุทธศาสตร์และกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารองค์กรยุคใหม่ สำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น

 • การวิเคราะห์ข้อมูลของอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ
 • การวิเคราะห์ข้อมูลของอุตสาหกรรมด้านการศึกษา
 • การวิเคราะห์ข้อมูลของอุตสาหกรรมด้านการเงินและการประกันภัย
 • การวิเคราะห์ข้อมูลของอุตสาหกรรมด้านค้าปลีกและค้าส่ง
 • การวิเคราะห์ข้อมูลของอุตสาหกรรมด้านการผลิต
 • การวิเคราะห์ข้อมูลประชาชนสู่การพัฒนาประโยชน์มวลรวมโดยภาครัฐ

การเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ดี (Good Analytics) กับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผิดพลาด (Bad Analytics) เพื่อให้ผู้บริหารเห็นตัวอย่างที่จะนำไปใช้ต่อไปได้จริง

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.
  พัก ๑๕ นาที
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.

หลักการและขั้นตอนที่ถูกต้องของการวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่การกำหนดเป้าหมาย กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของธุรกิจ การกำหนดนิยามข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลไปสู่การใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ ที่จะนำการวิเคราะห์เชื่อมโยงไปสู่การกำหนดกลไกด้านการปฏิบัติ (Linking Analytics with Actions) และขับเคลื่อนได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม
กิจกรรมกลุ่ม การกำหนดเป้าหมาย กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของธุรกิจ การกำหนดนิยามข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลไปสู่การใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

พักกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลไปสู่
การแสดงผลข้อมูลให้แก่ผู้บริหารเพื่อช่วยการตัดสินใจที่ครอบคลุมมากขึ้น เช่น Power BI, R Statistics, Tensor Flow, Anaconda Platform

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.
  พัก ๑๕ นาที
๑๔.๔๕ – ๑๕.๕๐ น.

หลักการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดกลุ่ม หาความสัมพันธ์ของข้อมูลต่อการใช้ประโยชน์จากข้อมูลให้มากที่สุดแก่องค์กร ทั้งจากการจัดเตรียมข้อมูลรายงานพื้นฐาน การใช้เครื่องมือ Machine Learning, Artificial Intelligence และ
การตีความผลลัพธ์เพื่อดึงประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลที่เกิดขึ้นสู่การพัฒนาองค์กร

 • Descriptive Analytics
 • Predictive Analytics
 • Casual Analytics
 • Prescriptive Analytics
 • Cognitive Analytics

เรียนรู้หลักกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลรวมถึงแนวทางป้องกันความเสี่ยงจากการใช้ข้อมูลในยุคดิจิทัล และการวัดระดับวุฒิภาวะของการใช้ข้อมูลในองค์กร กิจกรรมแนวทางป้องกันความเสี่ยงจากการใช้ข้อมูลในยุคดิจิทัล และการวัดระดับวุฒิภาวะของการใช้ข้อมูลในองค์กร กิจกรรมกลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูล การหาความสัมพันธ์ของข้อมูล ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร

๑๕.๕๐ – ๑๖.๐๐ น.
  สรุปและตอบข้อซักถาม

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ          

 • ทำให้เข้าใจความหมายและความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้นำยุคใหม่
 • ทำให้เข้าใจผลกระทบของการนำใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างแท้จริงทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคเอกชน
 • ทำให้เข้าใจหลักการและขั้นตอนที่ถูกต้องของการวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่ การกำหนดเป้าหมายการกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขต การนิยามข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลไปสู่การใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
 • ทำให้เข้าใจหลักการวิเคราะห์ข้อมูล และการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลต่อการใช้ประโยชน์จากข้อมูลให้มากที่สุดแก่องค์กร
 • ทำให้เกิดการเรียนรู้หลักกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลในยุคดิจิทัลรวมถึงแนวทางป้องกันความเสี่ยงจากการใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
 • ทำให้เกิดการเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นของนักวิเคราะห์ข้อมูลยุคใหม่
 • ทำให้เกิดการเรียนรู้ระดับวุฒิภาวะของการวิเคราะห์ข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลในระดับองค์กร

๗. อัตราค่าธรรมเนียมหลักสูตร

ท่านละ 1,290.- บาท

๘. การลงทะเบียน

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม
ลงทะเบียนผ่าน Google Form โดยสามารถ Scan QR Code นี้
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณคุณเจนรินทร์ สุขสุทธิ์
โทร 02 141 8998 หรือ 088 689 1481

๙. วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

       ชำระโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์

       ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคาร บี)

       ชื่อบัญชี : สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

       เลขที่บัญชี : ๙๕๕-๐-๐๙๕๕๔-๑

      ***โดยผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง***

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม
ลงทะเบียนผ่าน Google Form โดยสามารถ Scan QR Code นี้
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณเจนรินทร์ สุขสุทธิ์
โทร. ๐๒ ๑๔๑ ๘๙๙๘ หรือ ๐๘๘ ๖๘๙ ๑๔๘๑

 • โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้บริหาร (Data Analytics for Management)