หลักสูตรที่ 2

หลักสูตร AI for Managementสู่การพัฒนาองค์กรอัจฉริยะยุคใหม่

—————————————————————

รายละเอียดโครงการศึกษาอบรม
หลักสูตรที่ 2 หลักสูตร AI for Management สู่การพัฒนาองค์กรอัจฉริยะยุคใหม่

——————————————————-

๑. หลักการและเหตุผล

องค์กรในปัจจุบันจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการนำ AI มาใช้ในภารกิจต่าง ๆ ทั้งงานด้านวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลจากภาพถ่าย การวิเคราะห์ข้อมูลเสียง และการทำงานด้วยระบบอัจฉริยะ เช่น AI enabled Robotics Process Automation และ AI enabled Chat Bot ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่าง ๆ อย่างมากมาย ดังนั้น จึงจำเป็นที่ที่ผู้บริหารต้องเรียนรู้อย่างเร่งด่วน เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางของงานแต่ละด้านเพื่อเป็นการนำองค์กรเข้าสู่ยุค AI ได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงการบริหารความสมดุลด้านการเปลี่ยนแปลงด้วย โดยจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีสามารถทดแทนการทำงานด้วยแรงงานคน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดภาระงานที่ไม่จำเป็นต้องใช้คนอีกต่อไป ด้วยหลักธรรมาภิบาล และจริยธรรมด้าน AI สู่องค์กรอัจฉริยะยุคใหม่
เนื้อหาในการอบรมนี้ประกอบไปด้วยการเตรียมความพร้อมองค์กรเพื่อเข้าสู่ยุค AI บทบาทของผู้บริหารระดับสูงในการขับเคลื่อนองค์กรในยุค AI หลักการและหลักการและขั้นตอนในการกำหนดงานด้านต่างๆ ที่สามารถนำ AI มาใช้ได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่าและปลอดภัย มีการวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นองค์รวม การประเมินความสำเร็จ และการพัฒนา Intelligent Organization Roadmap ให้กับองค์กร อย่างสมดุล

 

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัลในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อก้าวสู่การบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาลดังกล่าว จึงได้จัดทำหลักสูตร “ AI for Management สู่การพัฒนาองค์กรอัจฉริยะยุคใหม่” ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์องค์กร ในเป้าหมายงาน และภารกิจต่างๆ ที่สามารถนำใช้ AI ได้อย่างเหมาะสม ลดภาระงานที่ต้องขับเคลื่อนด้วยแรงงานคน
๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจขั้นตอนแนวปฏิบัติในการพัฒนาองค์กร เตรียมความพร้อมด้านคน และการจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่การนำ AI มาใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และเป็นอัตโนมัติมากขึ้น
๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจขั้นของการใช้ AI ในวุฒิภาวะต่างๆเพื่อให้องค์กรสามารถประเมินความสำเร็จและความเสี่ยงในแต่ละโครงการที่มีการนำใช้ AI
๒.๔ เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ด้านจริยธรรมการนำใช้ AI ให้อยู่ในกรอบธรรมาภิบาลของการพัฒนาองค์กรที่ดีร่วมกัน
๒.๕ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาเครือข่ายเชื่อมโยงองค์กรด้วยข้อมูลและระบบอัจฉริยะสู่การต่อยอดนวัตกรรมแบบเปิดร่วมกัน
๒.๖ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ที่จำเป็นต้องใช้ทั้งในด้านการรับมือกับสถานการณ์วิกฤติและใช้ในการพัฒนาองค์กรแห่งอนาคตสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไป
๒.๗ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการมุ่งสู่ Intelligent Organization

๓. กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง โดยมีประสบการณ์ทำงานมากกว่า ๓ ปี

๔. ระยะเวลาในการศึกษาอบรม

๑ วัน ศึกษาอบรมในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

๕. รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร

เป็นการบรรยาย และฝึกปฏิบัติ โดยอาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมองค์กร จำนวน ๖ ชั่วโมง ดังนี้

 

 

เวลา

เนื้อหาการเรียนรู้

ระยะเวลา
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
  • แนะนำเข้าสู่การบริหารจัดการองค์กรอัจฉริยะยุคใหม่ด้วย Artificial Intelligence (AI)
  • ตัวอย่าง และกรณีศึกษาในการใช้ AI ในองค์กรต่างๆทั้งในภาครัฐรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนในงานด้านการให้บริการ และงาน Back Office
  • หลักการและขั้นตอนการวิเคราะห์งานด้านต่าง ๆ เพื่อนำ AI เข้ามาใช้อย่างเหมาะสมคุ้มค่าและปลอดภัย
๓ ชม.
๑๐.๔๕ – ๑๖.๐๐ น.
  • กิจกรรม การเรียนรู้การ นำ AI เข้ามาใช้ในงานจริง
  • การวางแผนระยะสั้นจนถึงระยะยาวของการนำใช้ AI
  • ธรรมาภิบาลองค์กรกับ AI วิธีการประเมินผลสำเร็จ
  • การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรในการนำใช้ AI สู่การพัฒนาองค์กรอัจฉริยะยุคใหม่
๓ ชม.

หมายเหตุ : ๑. กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
๒. พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

๖. วิธีการฝึกอบรม
๖.๑ บรรยายและฝึกปฏิบัติ
๖.๒ กรณีศึกษาจากหน่วยงานภาครัฐที่ผลการดำเนินงานที่เป็น Best Practices
๖.๓ การแลกเปลี่ยนตอบข้อซักถาม

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.

๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๘.๑. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ ในการพัฒนาองค์กร เป้าหมายงาน และภารกิจต่างๆที่สามารถนำใช้ AI ได้อย่างเหมาะสม ลดภาระงานที่ต้องขับเคลื่อนด้วยแรงงานคนได้อย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม
๘.๒. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ ในการจัดการการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ด้วยการใช้เทคโนโลยีอย่างมีหลักธรรมาภิบาล
๘.๓. สามารถมีหลักการ และขั้นตอนในการวางแผนระยะสั้นจนถึงระยะยาวของการนำใช้ AI ในองค์กร
๘.๔ สามารถประเมินผลสำเร็จในการนำใช้ AI อย่างมีหลักธรรมาภิบาลองค์กร
๘.๕ มีความรู้เกี่ยวกับ Inteligent Organization อย่างชัดเจนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรอัจฉริยะที่ยั่งยืนต่อไป
๘.๖ ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ที่จำเป็นต้องใช้ทั้งในด้านการรับมือกับสถานการณ์วิกฤติและใช้ในการพัฒนาองค์กรแห่งอนาคตสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไป

๙.
อัตราค่าธรรมเนียมหลักสูตร
ท่านละ ๒,๙๐๐ บาท

๑๐. การลงทะเบียน

q
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม
ลงทะเบียนผ่าน Google Form โดยที่สามารถ Scan QR code นี้
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๑๔๑-๙๐๒๑ หรือ ๐๙ ๔๖๒๙ ๗๘๙๑,๐๙ ๙๔๕๔ ๗๕๗๕

๑๑. วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

ชำระโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคาร บี)
ชื่อบัญชี : สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เลขที่บัญชี : ๙๕๕-๐-๐๙๕๕๔-๑
***โดยผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง***

 

………………………………