หลักสูตรที่ 1

Agile Organization Management สู่องค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืน

——————————————————-

รายละเอียดหลักสูตร Agile Organization Management สู่องค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืน

๑. หลักการและเหตุผล

ในเนื้อหาการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการนี้จะช่วยทำให้ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรสามารถพัฒนาองค์กรให้เข้าสู่การทำงานแบบ Agile ด้วย Agile Organization Management เพื่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านบริบทสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยด้านความต้องการของผู้รับบริการก็มีความต้องการที่สูงขึ้นอยูเรื่อย ๆ รวมถึงกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้น และนอกจากนี้องค์กรยังขาดความพร้อมด้านทักษะที่สำคัญสำหรับปรับตัวให้เท่าทันกับโลกยุคใหม่ ในการเรียนรู้นี้จะช่วยทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปัจจุบันด้วยเครื่องมือ Vision Builder ที่จะทำให้เห็นผลกระทบทั้งภายนอกและภายในองค์กรรวมถึงการส่งผลต่อเนื่องถึงกันและกันอย่างชัดเจน เพื่อใช้ในการกำหนดขอบเขตของงานในแต่ละด้านและลำดับความสำคัญของได้ครบถ้วนและเข้าใจตรงกันทั้งองค์กรด้วยพิมพ์เขียวองค์กร Enterprise Blueprint จากนั้นผู้เข้าร่วมจะได้ความรู้และวิธีการออกแบบบริการใหม่ด้วยเครื่องมือ Service Worksheet ที่จะทำให้วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงเป็นขั้นเป็นตอนอย่างเป็นระบบสู่การลดการทำงานที่ไม่จำเป็นออกไป (Lean) สามารถระบุแหล่งข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการเชื่อมโยงเข้าในกระบวนการทำงาน และวิเคราะห์การนำใช้เทคโนโลยี เช่น Big Data, Cloud, Blockchain, IoT, AI, Robotics ได้อย่างสมเหตุสมผลและเกิดความมั่นคงปลอดภัย และในเนื้อหาการเรียนรู้จะช่วยในการกำหนดแผนความสำเร็จเป็นระยะสั้นจนไปถึงระยะยาวอย่างพร้อมทั้งแผนการพัฒนาบุคลากรที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน (Strategic Roadmap)

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัลในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อก้าวสู่การบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาลดังกล่าว จึงได้จัดทำหลักสูตร “Agile Organization Management สู่องค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืน” ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปัจจุบันขององค์กรด้วยเครื่องมือ Vision Builder ซึ่งจะทำให้เห็นผลกระทบทั้งภายนอกและภายในองค์กร รวมถึงการส่งผลต่อเนื่องถึงกันและกันอย่างชัดเจน เพื่อใช้ในการกำหนดขอบเขตของงานในแต่ละด้านและลำดับความสำคัญของงานได้ครบถ้วนและเข้าใจตรงกันทั้งองค์กร (พิมพ์เขียวองค์กร Enterprise Blueprint)
๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถออกแบบบริการใหม่ ๆ ด้วยเครื่องมือ Service Worksheet ที่จะทำให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงเป็นขั้นเป็นตอนได้อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยประสบการณ์ของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการทำงาน และข้อมูล พร้อมทั้งการนำใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี Big Data, Cloud, Blockchain, IoT, AI, Robotics อย่างเหมาะสม
๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถกำหนดการทำงานแบบ Agile การใช้ข้อมูลร่วมกัน และการใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมในงานแต่ละด้าน รวมถึงการตัดขั้นตอนงานที่ไม่จำเป็นออกไป (Lean)
๒.๔ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถกำหนดแผนที่นำทางเพื่อกำหนดความสำเร็จให้ออกเป็นความสำเร็จระยะสั้นจนไปถึงระยะยาวอย่าง
พร้อมทั้งแผนการพัฒนาบุคลากรที่ควบคู่ไป กับการพัฒนาองค์กร ไปด้วยกัน (Strategic Roadmap)
๒.๕ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ที่จำเป็นต้องใช้ทั้งในด้านการรับมือกับสถานกรณ์วิกฤติและใช้ในการพัฒนาองค์กรแห่งอนาคตสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไป
๒.๖ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการมุ่งสู่ Agile Organization Management

๓. กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง โดยมีประสบการณ์ทำงานมากกว่า ๓ ปี

๔. ระยะเวลาในการศึกษาอบรม

๑ วัน ศึกษาอบรมในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

๕. รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร

เป็นการบรรยาย และฝึกปฏิบัติ โดยอาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมองค์กร จำนวน ๖ ชั่วโมง ดังนี้

 

 

เวลา

เนื้อหาการเรียนรู้

ระยะเวลา
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
  • วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปัจจุบันด้วยเครื่องมือ Vision Builder ที่จะทำให้เห็นผลกระทบทั้งภายนอกและภายในองค์กรรวมถึงการส่งผลต่อเนื่องถึงกัน
    และกันอย่างชัดเจนเพื่อใช้ในการกำหนดขอบเขตของงานในแต่ละด้านและลำดับความ
    สำคัญของได้ครบถ้วน
  • เรียนรู้การจัดทำพิมพ์เขียวองค์กร (Enterprise Blueprint) ที่เป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารจัดการองค์กรดิจิทัล การใช้ข้อมูล สู่การนำใช้เทคโนโลยีร่วมกันเช่น Big Data, Cloud, Blockchain, IoT, AI, Robotics
๓ ชม.
๑๐.๔๕ – ๑๖.๐๐ น.
  • เรียนรู้การออกแบบบริการ (Service Worksheet) แบบ Agile ด้วยความคิดเชิงสร้างสรรค์ การใช้ข้อมูลร่วมกัน และการเลือกใช้เทคโนโลยีตรงกับความต้องการอย่างเป็นระบบ
  • เรียนรู้การทำแผนที่นำทางเพื่อกำหนดความสำเร็จให้ออกเป็นความสำเร็จระยะสั้น
    จนไปถึงระยะยาว (Strategic Roadmap)
๓ ชม.

หมายเหตุ : ๑. กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
๒. พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

๖. วิธีการฝึกอบรม
๖.๑ บรรยายและฝึกปฏิบัติ
๖.๒ กรณีศึกษาจากหน่วยงานภาครัฐที่ผลการดำเนินงานที่เป็น Best Practices
๖.๓ การแลกเปลี่ยนตอบข้อซักถาม

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.

๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๘.๑ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ ในการวิเคราะห์องค์กรด้วยเครื่องมือ Vision Builder และกำหนดขอบเขตของงาน (พิมพ์เขียวองค์กร: Enterprise Blueprint) รวมถึงการออกแบบบริการใหม่ ๆ ด้วยเครื่องมือ Service Worksheet พร้อมทั้งการนำใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี Big Data, Cloud, Blockchain, IoT, AI, Robotics มาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม
๘.๒ มีความรู้เกี่ยวกับ Agile Organization Management อย่างชัดเจนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัลที่ยั่งยืนต่อไป
๘.๓ ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ที่จำเป็นต้องใช้ทั้งในด้านการรับมือกับสถานการณ์วิกฤติและใช้ในการพัฒนาองค์กรแห่งอนาคตสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไป

๙.
อัตราค่าธรรมเนียมหลักสูตร
ท่านละ ๒,๙๐๐ บาท

๑๐. การลงทะเบียน

q
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม
ลงทะเบียนผ่าน Google Form โดยที่สามารถ Scan QR code นี้
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๑๔๑-๙๐๒๑ หรือ ๐๙ ๔๖๒๙ ๗๘๙๑,๐๙ ๙๔๕๔ ๗๕๗๕

๑๑. วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

ชำระโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคาร บี)
ชื่อบัญชี : สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เลขที่บัญชี : ๙๕๕-๐-๐๙๕๕๔-๑
***โดยผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง***

 

………………………………