โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร

การบริหารจัดการองค์กรแบบอะไจล์ สำหรับผู้นำยุคใหม่

(Agile for Management)

………………………………………………………………….

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร
การบริหารจัดการองค์กรแบบอะไจล์ สำหรับผู้นำยุคใหม่
(Agile for Management)

๑. ที่มาและความสำคัญ

         การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน กับการนำทีมงานแก้ประเด็นปัญหาในยุคใหม่ที่ไม่สามารถใช้วิธีเดิมได้อีกต่อไป ทำให้บทบาทของผู้นำจำเป็นต้องลุกขึ้นมาเรียนรู้วิธีการนำองค์กรยุคใหม่
การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในหลักการ Agile จะเป็นแนวทางรับมือกับความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงและนำองค์กรสู่ความยั่งยืนได้ ด้วยการกำหนดทิศทางของการพัฒนาองค์กร บนสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่ไม่นิ่ง สามารถเชื่อมโยงประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และวิเคราะห์ผลกระทบด้วยวิธีคิดแบบสร้างสรรค์ ที่สร้างโอกาสเข้ามาให้แก่องค์กรได้เสมอ จากการที่จำแนกประเด็นต่าง ๆ ออกมาเป็นหมวดหมู่ ลำดับการนำเสนอ และกำหนดเกณฑ์ในการตัดสินใจโดยปราศจากการโน้มเอียงไปยังข้างใดข้างหนึ่ง
ผู้เข้าร่วมจะได้รับหลักคิดและแนวปฏิบัติ Agile ที่พัฒนาศักยภาพแก่ผู้นำยุคใหม่ที่พร้อมปรับเปลี่ยนเพื่อให้ตอบโจทย์ใหม่ ๆ ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและคาดเดาได้ยาก โดยสามารถแบ่งระยะความสำเร็จของงานต่าง ๆ โดยรู้หลัก เร็ว ช้า หนัก เบา ได้อย่างสมเหตุสมผล รวมถึงการพัฒนาด้านคน การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและทรงพลังให้แก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย มองเห็นในทิศทางการพัฒนาบนแนวทางเดียวกันด้วยหลักการ Agile ที่เป็นระบบ และจะได้รับการเรียนรู้จากกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่ต้องจัดการและตัดสินใจในสถานการณ์ที่ยากลำบาก บนทรัพยากรที่ไม่เพียงพอในการดำเนินงาน ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจในแนวปฏิบัติ
สู่นำใช้ในสถานการณ์จริงต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

   •  เพื่อพัฒนาผู้นำยุคใหม่ ด้วยหลักการคิดแบบ Agile Leadership
   • เพื่อกำหนดกลยุทธ์และ Agile Flagship ขององค์กรให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน
   • เพื่อพัฒนาทีมงานยุคใหม่ที่มีความยืดหยุ่นและเป็น Self-Management Team สร้างความเป็นเจ้าของงานหรือภารกิจที่รับผิดชอบมากขึ้น
   • เพื่อพัฒนาผู้นำยุคใหม่มีหลักการและขั้นตอนในการบริหารจัดการโครงการที่ต้องนำใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายภาคส่วน

๓. กลุ่มเป้าหมาย : บุคคลทั่วไป หรือผู้ที่มีความสนด้านการบริหารจัดการองค์กร

๔. คุณสมบัติผู้เข้าอบรม ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 1 ปี

๕. ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เป็นการศึกษาอบรมผ่านระบบออนไลน์ (Online) โดย อาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ที่ปรึกษาด้านสถาปัตยกรรมองค์กร โดยมีกำหนดการหลักสูตร ดังนี้

ลำดับ เวลา เนื้อหา
๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
 • วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปัจจุบันด้วยเครื่องมือ Vision Builder ที่จะทำให้เห็นผลกระทบทั้งภายนอกและภายในองค์กรรวมถึง
  การส่งผลต่อเนื่องถึงกันและกันอย่างชัดเจน เพื่อใช้ในการกำหนดขอบเขตของงานในแต่ละด้านและลำดับความสำคัญของได้ครบถ้วน
 • (กิจกรรม) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้วย Vision Builder เพื่อกำหนดทิศทาง และขอบเขตของงานด้านต่าง ๆ
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.

พัก ๑๕ นาที

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.
 • เรียนรู้การจัดทำพิมพ์เขียวองค์กรดิจิทัล (Enterprise Blueprint) ที่เป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารจัดการองค์กรดิจิทัล การใช้ข้อมูล สู่การนำใช้เทคโนโลยีร่วมกัน และความสอดคล้องกับหลัก การพัฒนาต่อเนื่องที่ดี เช่น PMQA, TQM และ Kaizen
 • การวิเคราะห์ การใช้ข้อมูล สู่การนำใช้เทคโนโลยีร่วมกัน
 • (กิจกรรม) การจัดทำพิมพ์เขียวองค์กรดิจิทัล (Enterprise Blueprint)
  และการวิเคราะห์ ออกแบบบริการใหม่ รวมถึง การปรับปรุงงานเดิม
  การนำใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
  พักกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
 • เรียนรู้การออกแบบบริการใหม่ (Service Design) ด้วยความคิดสร้างสรรค์
  การใช้ข้อมูลร่วมกัน และการเลือกใช้เทคโนโลยีตรงกับความต้องการอย่างเป็นระบบ
 • เรียนรู้การปรับปรุงงานเดิมให้กระชับ ลดความซ้ำซ้อนลง ใช้ข้อมูล
  ให้เกิดประโยชน์ และมุ่งสู่ความสำเร็จได้ตรงเป้า รวมถึงการยกเลิกงานที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า
 • การจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ (Enterprise Service and Data Management)
 • (กิจกรรม) Service Design Management และการจัดการข้อมูล (Data Management)
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.

พัก ๑๕ นาที

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.
 • เรียนรู้การทำแผนที่นำทางเพื่อกำหนดความสำเร็จให้ออกเป็นความสำเร็จระยะสั้นจนไปถึงระยะยาว (Strategic Roadmap)
 • เรียนรู้ทักษะสำคัญในด้านต่าง ๆ ที่บุคลากรจำเป็นต้องใช้ ตั้งแต่ใน
 • ด้านการรับมือกับสถานกรณ์วิกฤติและใช้ในการมุ่งสู่พัฒนาองค์กร
 • แห่งอนาคตสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไป
 • (กิจกรรม) การทำแผนที่นำทาง (Strategic Roadmap)

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ          

 • เรียนรู้หลักการและขั้นตอนการพัฒนาผู้นำยุคใหม่ ด้วยหลักการคิดแบบ Agile Leadership
 • สามารถกำหนดกลยุทธ์และ Agile Flagship ขององค์กรให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน
 • เรียนรู้หลักการและขั้นตอนการพัฒนาทีมงานยุคใหม่ที่มีความยืดหยุ่นและเป็น Self – Management Team สร้างความเป็นเจ้าของงานหรือภารกิจที่รับผิดชอบมากขึ้น
 • พัฒนาผู้นำยุคใหม่มีหลักการและขั้นตอนในการบริหารจัดการโครงการที่ต้องนำใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายภาคส่วน

๗. อัตราค่าธรรมเนียมหลักสูตร

ท่านละ 1,290.- บาท

๘. การลงทะเบียน

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม
ลงทะเบียนผ่าน Google Form โดยสามารถ Scan QR Code นี้
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณคุณเจนรินทร์ สุขสุทธิ์
โทร 02 141 8998 หรือ 088 689 1481

๙. วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

       ชำระโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์

       ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคาร บี)

       ชื่อบัญชี : สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

       เลขที่บัญชี : ๙๕๕-๐-๐๙๕๕๔-๑

      ***โดยผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง***

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม
ลงทะเบียนผ่าน Google Form โดยสามารถ Scan QR Code นี้
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณเจนรินทร์ สุขสุทธิ์
โทร. ๐๒ ๑๔๑ ๘๙๙๘ หรือ ๐๘๘ ๖๘๙ ๑๔๘๑

 • โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการองค์กรแบบอะไจล์ สำหรับผู้นำยุคใหม่(Agile for Management)