หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สำหรับนักบริหารระดับสูง (ก.พ.ร. ๑)

——————————————————-

ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน สังคมไทยต้องเผชิญกับแรงกดดันท้าทายทั้งจากภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน เช่น ภัยพิบัติระดับโลกการปรับขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจการเมืองของโลก เทคโนโลยีพลิกโลกต่าง ๆ จนกระทั่งสหประชาชาติต้องประกาศเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) 17 ข้อขึ้นมาเป็นวาระยุทธศาสตร์การพัฒนาของโลกแรงกดดันต่อสังคมไทยยังมีที่มาจากสถานการณ์ภายในด้วย เช่น การพัฒนาที่ไม่สมดุลและก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำ การทุจริตคอร์รัปชั่น ความขัดแย้ง ความสูญเสีย ซึ่งทำให้มีความจำเป็นในการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ เพื่อรักษาเสถียรภาพ ความมั่นคงสงบสุข เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างความยั่งยืนโดยภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมต้องร่วมมือกันแบบประชารัฐเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้สามารถรับมือกับความท้าทายข้างต้นได้ จึงมีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 บัญญัติให้ รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ได้กำหนดให้ ภาครัฐยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างไรก็ตาม การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลนั้น จะเกิดขึ้นในภาครัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวก็จะเป็นไปได้ยาก เพราะต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนอื่น ๆ ทั้งภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคม จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถผนึกกำลังเป็นเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง หรือเรียกโดยย่อว่า ก.พ.ร. 1 หลักสูตร การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง ขึ้น เพื่อมุ่งเน้นและส่งเสริมให้ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ อาทิ ส่วนราชการ จังหวัด รัฐวิสาหกิจ รัฐสภา องค์การมหาชน สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอื่น ๆ ตลอดจนผู้บริหารของหน่วยงานภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลและบริหารองค์การตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้มอบหมายให้สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ภายใต้สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรม

ปณิธานหลัก :
เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมสามารถคิด วิเคราะห์และนำผลที่ได้รับไปปรับใช้ เพื่อพัฒนาหน่วยงานของตนเองตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์:
2.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการบริหารองค์การตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์การเชื่อมโยงเข้ากับยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งก่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.2 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในการเสริมสร้างวิสัยทัศน์และมุมมองในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการบริหารประเทศและองค์การ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน (Disruptive Changes) เพื่อให้เกิดความ “เข้าใจ” และ “เข้าถึง” วิธีการในการปรับปรุงและนำไปสู่การ “พัฒนา” องค์การของตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ได้ร่วมพัฒนาแนวคิด เสริมสร้างทัศนคติ อันจะเป็นการสร้างองค์ความรู้สำหรับการนำไปพัฒนาต่อยอดได้
2.4 เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำของตนเองและสร้างเครือข่ายผู้นำในด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน โดยผ่านกระบวนการศึกษาเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ

ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

รายละเอียดหลักสูตร และข้อมูล ก.พ.ร. ๑ รุ่น ๘