สถาบันฯ ได้ต้อนรับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ที่ได้มาศึกษาดูงาน การบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ต้อนรับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ที่ขอศึกษาดูงาน และขอรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการดำเนินงานและการเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
ตัวแทนสถาบันฯ นางสาวณัฐรัตน์ ศรีหราช หัวหน้าส่วนงานบุคคลทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายสำนักงาน เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถาบันฯ และนางวิภาภรณ์ มานะต่อ หัวหน้าส่วนงานบัญชี และนางสาวอิสราภรณ์ แซ่ลิ้ม หัวหน้าส่วนงานพัสดุ เป็นผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

การนำเสนอข้อมูลในครั้งนี้ เป็นการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU) รวมถึงปัญหา อุปสรรค และผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน และที่สำคัญการบรรยายในครั้งนี้ได้นำประสบการณ์จากการดำเนินงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งได้ชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดในปัจจุบัน และความสำคัญของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ สถาบันฯ และ สอวช. จะต้องศึกษา วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการดำเนินงานในรูปแบบ SDU ว่าเหมาะสมกับการดำเนินงานของหน่วยงานหรือไม่ ที่คาดว่าจะเป็น SDU ของสำนักงาน หรือไม่ต่อไป หลังจากที่รับฟังข้อมูลแล้วสรุปได้ว่าหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ถือเป็นหน่วยงานที่มีการบริหารงานด้านต่าง ๆ ที่ทันสมัย และมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง
อนึ่ง ตัวแทนสถาบันฯ ได้ถ่ายทอดความเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ SDU รวมทั้งความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และความเป็นบุคลากรของสถาบันฯ ให้กับผู้เข้ารับฟังการบรรยายได้เข้าใจอย่างเต็มความสามารถ โดยมุ่งหวังให้หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ จะยังคงเกิดขึ้นและประสบความสำเร็จ เป็นหน่วยงานที่มีความยั่งยืนต่อไป

ประมวลภาพ