ผลงานฝ่ายโครงการของสำนักงาน ก.พ.ร.

ผลงานที่ผ่านมาของฝ่ายโครงการของสำนักงาน ก.พ.ร.
 • โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
 • โครงการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 • โครงการศึกษาแนวทางการชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตตาม
 • พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
 • โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด
 • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และการติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 • โครงการการพัฒนาแนวทางการปรับปรุงงานบริการของหน่วยงานของรัฐ
 • โครงการพัฒนาศักยภาพขององค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่นที่มิใช่ส่วนราชการ
 • โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
 • โครงการส่งเสริมการสมัครและประเมินผลเพื่อมอบรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี พ.ศ. 2559
 • โครงการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • โครงการสัมมนาวิชาการและงานมอบรางวัลประจำปี พ.ศ. 2559
 • โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐให้มีขีดสมรรถนะสูง 2560
 • โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
 • โครงการประเมินผลส่วนราชการและจังหวัด
 • โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
 • โครงการปรับปรุงงานบริการหน่วยงานของรัฐตามคู่มือสำหรับประชาชน
 • โครงการพัฒนาศักยภาพขององค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่นที่มิใช่ส่วนราชการ
 • โครงการศึกษาแนวทางการจัดตั้ง และรูปแบบการดำเนินงานของศูนย์รับคำอนุญาต
 • โครงการประเมินผลเพื่อมอบรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2560
 • โครงการพัฒนาเครื่องมือและระบบการสำรวจความผูกพันของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • โครงการพัฒนาสารสนเทศการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
 • โครงการควบคุมยกระดับคุณภาพและเผยแพร่ข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชนในรูปแบบเชื่อมโยงงานบริการผ่านระบบสารสนเทศ
 • โครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์(Central Biz Box)
 • โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัด และกลุ่มจังหวัด กิจกรรมที่ 2 การจัดฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพื้นที่
 • โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 4 (2560-2564)
 • โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ ตรวจสอบติดตามและประเมินตัวชี้วัด ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
 • โครงการประเมินผลการดำเนินงาน/โครงการภายใต้ภารกิจพื้นฐานสำนักงานฯ ปี 2558
 • โครงกาจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน (2560-2564)
 • โครงการศึกษาวิจัยประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
 • โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 • โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร 4 ปี รอบใหม่ (พ.ค. 2561-2564)
 • โครงการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) และ จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • โครงการยกระดับและพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนงาน
 • โครงการประเมินผลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
 • โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • โครงการจัดทำยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
 • โครงการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจต่อผู้มีส่วนได้เสียต่อการให้บริการและการดำเนินโครงการของ สสว.และการสำรวจและประเมินธุรกิจผู้ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. ประจำปี 2560
 • โครงการสำรวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 • โครงการพัฒนา อพท. สู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
 • โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
 • โครงการประเมินผลส่วนราชการและจังหวัด
 • โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
 • โครงการปรับปรุงงานบริการหน่วยงานของรัฐตามคู่มือสำหรับประชาชน
 • โครงการศึกษาแนวทางการจัดตั้ง และรูปแบบการดำเนินงานของศูนย์รับคำอนุญาต
 • โครงการประเมินผลเพื่อมอบรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2560
 • โครงการควบคุมยกระดับคุณภาพและเผยแพร่ข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชนในรูปแบบเชื่อมโยงงานบริการผ่านระบบสารสนเทศ
 • โครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box)
 • โครงการศึกษาระบบราชการเพื่อเตรียมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
 • โครงการศึกษาแนวทางการยกระดับระบบราชการไทย 4.0 (Government 4.0)
 • โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัด กิจกรรมที่ 2 การจัดฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพื้นที่
 • โครงการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
 • โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การมหาชน
 • โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐให้มีขีดสมรรถนะสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • โครงการยกระดับการให้บริการภาครัฐ
 • โครงการพัฒนาสารสนเทศการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเพื่อการจัดการภาครัฐที่ดีระยะที่ 2
 • โครงการปรับปรุงงานบริการหน่วยงานของรัฐตามคู่มือสำหรับประชาชน
 • โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานของรัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
 • โครงการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • โครงการตรวจประเมินเพื่อพิจารณามอบรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561
 • โครงการปรับบทบาทภารกิจหน่วยงานภาครัฐ
 • โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (Disruptive change) ต่อระบบราชการ
 • โครงการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด
 • โครงการพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกทางธุรกิจ
 • โครงการศึกษาหน่วยงานราชการรูปแบบใหม่
 • โครงการยกระดับการเผยแพร่ข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชนในรูปแบบเชื่อมโยงงาบริการผ่านระบบสารสนเทศ ระยะที่ 2
 • โครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box)
 • โครงการศึกษาวิจัยประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
 • โครงการประเมินผลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
 • โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • โครงการสำรวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 • โครงการพัฒนา อพท. สู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
 • โครงการสำรวจความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสำนักงาน กกพ.
 • โครงการสำรวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการและการตอบสนองต่อเป้าหมายกลยุทธ์ (การเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561