หลักสูตรอบรมโดยสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

ประกาศรายชื่อ “ผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาอบรม”

รายละเอียดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการแบบอะไจล์ สำหรับผู้นำยุคใหม่” Agile for Management …………………………………………………………………. . ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการแบบอะไจล์ สำหรับผู้นำยุคใหม่” Agile for Management ๑. ที่มาและความสำคัญ          การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน กับการนำทีมงานแก้ประเด็นปัญหาในยุคใหม่ที่ไม่สามารถใช้วิธีเดิมได้อีกต่อไป ทำให้บทบาทของผู้นำจำเป็นต้องลุกขึ้นมาเรียนรู้วิธีการนำองค์กรยุคใหม่          การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในหลักการ Agile จะเป็นแนวทางรับมือกับความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงและนำองค์กรสู่ความยั่งยืนได้ ด้วยการกำหนดทิศทางของการพัฒนาองค์กร บนสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่ไม่นิ่ง สามารถเชื่อมโยงประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และวิเคราะห์ผลกระทบด้วยวิธีคิดแบบสร้างสรรค์ ที่สร้างโอกาสเข้ามาให้แก่องค์กรได้เสมอ จากการที่จำแนกประเด็นต่าง ๆ ออกมาเป็นหมวดหมู่ ลำดับการนำเสนอ และกำหนดเกณฑ์ในการตัดสินใจโดยปราศจากการโน้มเอียงไปยังข้างใดข้างหนึ่ง          ผู้เข้าร่วมจะได้รับหลักคิดและแนวปฏิบัติ Agile ที่พัฒนาศักยภาพแก่ผู้นำยุคใหม่ที่พร้อมปรับเปลี่ยนเพื่อให้ตอบโจทย์ใหม่ ๆ ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและคาดเดาได้ยาก โดยสามารถแบ่งระยะความสำเร็จของงานต่าง ๆ…

หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง (ก.พ.ร. 1)

หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง (ก.พ.ร. ๑) ——————————————————-             ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน สังคมไทยต้องเผชิญกับแรงกดดันท้าทายทั้งจากภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน เช่น ภัยพิบัติระดับโลกการปรับขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจการเมืองของโลก เทคโนโลยีพลิกโลกต่าง ๆ จนกระทั่งสหประชาชาติต้องประกาศเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) 17 ข้อขึ้นมาเป็นวาระยุทธศาสตร์การพัฒนาของโลกแรงกดดันต่อสังคมไทยยังมีที่มาจากสถานการณ์ภายในด้วย เช่น การพัฒนาที่ไม่สมดุลและก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำ การทุจริตคอร์รัปชั่น ความขัดแย้ง ความสูญเสีย ซึ่งทำให้มีความจำเป็นในการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ เพื่อรักษาเสถียรภาพ ความมั่นคงสงบสุข เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างความยั่งยืนโดยภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมต้องร่วมมือกันแบบประชารัฐเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้สามารถรับมือกับความท้าทายข้างต้นได้ จึงมีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 บัญญัติให้ รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.…

Toolkit 011222

หลักสูตร New Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (PMQA 4.0) —————————————————- รายละเอียดโครงการศึกษาอบรม หลักสูตร Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (PMQA 4.0) ——————————————————- 1. หลักการและเหตุผล          การเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันยังคงเป็นแรงกดดันสำคัญสำหรับทุกองค์การในโลกให้ต้อง เฝ้าระวัง การปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการดำเนินการให้เท่าทันต่อการรับมือแรงกดดันเหล่านั้น ในยุคแห่ง การ Disruption และสถานการณ์จากโรคระบาด Covid – 19 ที่เป็น New Normal ทำให้สภาพการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันแตกต่างจากเดิมโดยสิ้นเชิง องค์การธุรกิจหลายองค์การพบกับความพ่ายแพ้ที่เกิดจาก “คู่แข่งใหม่ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน” หน่วยงานราชการเองแม้อยู่ในสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่ไม่รุนแรงเทียบเท่าบริษัทเอกชน แต่ก็เรียกได้ว่ามีแรงกดดันจากการแข่งขัน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอยู่ด้วยเช่นเดียวกัน หากหน่วยงานภาครัฐบริหารจัดการ โดยไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลง และไม่เข้าใจเรื่องการแข่งขัน หน่วยงานภาครัฐเองก็อาจถูก disrupt ในโลกใบใหม่นี้ได้เช่นกัน          เกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป็นกรอบแนวคิดของการบริหารจัดการขององค์การชั้นเลิศเทียบเท่ากับเกณฑ์การบริหารจัดการระดับสากลที่ใช้มาอย่างยาวนานทั่วโลก เป็นกรอบแนวคิด ที่กระตุ้นให้ส่วนราชการทำความเข้าใจบริบทแวดล้อมขององค์การตนเอง และมีวิธี…

หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมการบริการในยุคดิจิทัลสู่เมืองยั่งยืน

รายละเอียดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนานวัตกรรมการบริการในยุคดิจิทัลสู่เมืองยั่งยืน” …………………………………………………………………. . ขยายเวลารับสมัครหลักสูตร การพัฒนานวัตกรรมการบริการในยุคดิจิทัลสู่เมืองยั่งยืน ถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ ๑. ที่มาและความสำคัญ             รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ ระบุว่ารัฐพึงพัฒนาระบบ การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำบริการสาธารณะและการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติ   เป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็วไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒0 ปี (พ.ศ. ๒56๑ – ๒580) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ มีประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการปรับเปลี่ยนภาครัฐยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงาน…

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้บริหาร (Data Analytics for Management)”

รายละเอียดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้บริหาร (Data Analytics for Management) …………………………………………………………………. . รายละเอียดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้บริหาร (Data Analytics for Management)” ๑. ที่มาและความสำคัญ          ในยุคปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงที่ใกล้เข้ามาถึงทำให้ผู้บริหารและผู้นำมีความจำเป็นต้องเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์กับการกำหนดทิศทางขององค์กรและการรู้จักพฤติกรรมของลูกค้าหรือผู้บริโภคเชิงรุกโดยจะนำมาซึ่ง การพัฒนานวัตกรรม สินค้าและบริการ ที่ดียิ่งขึ้น สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการได้ถูกคน ถูกที่ และถูกเวลา โดยในหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้นำนี้จะช่วยทำให้เข้าใจในการกำหนดการใช้ข้อมูลทั้งที่เกิดจากภายในองค์กรและภายนอกองค์กรเข้าใจหลักการทำงานของการวิเคราะห์ข้อมูล อย่างถูกต้อง กระชับ สู่การนำไปใช้จริงในภาคอุตสาหกรรม หรือภาครัฐต่อไป โดยหลักสูตรนี้จะยกตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลของอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลของอุตสาหกรรมด้านการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลประชาชนสู่การพัฒนาประโยชน์มวลรวมโดยภาครัฐ          โดยตัวอย่างต่าง ๆ จะแสดงถึงประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมในแต่ละอุตสาหกรรม สามารถเข้าใจได้ง่าย โดยวิทยากรจะแยกแยะ แจกแจงหลักการ ขั้นตอน และวิธีการในการจัดกลุ่มข้อมูล การหาความสัมพันธ์ของข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงข้อมูลที่มีโครงสร้างและข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างให้เกิดความชัดเจน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้กระบวนการและเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ ๆ…

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมสู่ผู้บริหารยุค Metaverse” สำหรับผู้บริหาร

รายละเอียดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมสู่ผู้บริหารยุค Metaverse” สำหรับผู้บริหาร …………………………………………………………………. . รายละเอียดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมสู่ผู้บริหารยุค Metaverse” สำหรับผู้บริหาร ๑. ที่มาและความสำคัญ          ที่มาและความสำคัญ: การพัฒนาด้านโลกเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรถนานแล้วรวดเร็วซึ่งเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะเทคโนโลยีล่าสุด Metaverse ที่จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์การทำงานยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานจากพื้นที่ระยะห่างไกล จนไปถึงการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ด้วยเทคโนโลยี Augment Reality (AR) และ Virtual Reality (VR) รวมถึงอาชีพที่จะเกิดขึ้นใหม่ใหม่บนโลกเสมือน สามารถเชื่อมโยงผู้คนได้ทั่วถึงทั้งโลก สร้างประสบการณ์บนโลกเสมือนที่น่าตื่นตาตื่นใจ มีปฏิสัมพันธ์คล้ายกับโลกความเป็นจริง สามารถซื้อของ และชำระเงินผ่านเงินสกุลดิจิทัล สร้างเป็นระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ที่ผู้บริหารจะต้องจับตาเข้ามาเรียนรู้เพื่อให้ก้าวตามทัน และรู้เท่าทันทั้งโอกาสและข้อควรระวังในการเข้าสู่โลกเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในไม่ช้า          ในเนื้อหานี้วิทยากรจะ ให้ความรู้ตั้งแต่ความหมายและความสำคัญของ Metaverse ในยุคปัจจุบันแสดงถึงองค์ประกอบ และขั้นตอนของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลก Metaverse พร้อมทั้งให้กรณีศึกษาของอุตสาหกรรมต่างๆที่เริ่มเข้าไปทำธุรกิจในโลก Metaverse พร้อมทั้งการปรับตัวของภาครัฐ ต่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะทำให้เกิดเศรษฐกิจเสมือน…

Agile Organization Management สู่องค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืน

  หลักสูตรที่ 1 Agile Organization Management สู่องค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืน ——————————————————- รายละเอียดหลักสูตร Agile Organization Management สู่องค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืน ๑. หลักการและเหตุผล ในเนื้อหาการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการนี้จะช่วยทำให้ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรสามารถพัฒนาองค์กรให้เข้าสู่การทำงานแบบ Agile ด้วย Agile Organization Management เพื่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านบริบทสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยด้านความต้องการของผู้รับบริการก็มีความต้องการที่สูงขึ้นอยูเรื่อย ๆ รวมถึงกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้น และนอกจากนี้องค์กรยังขาดความพร้อมด้านทักษะที่สำคัญสำหรับปรับตัวให้เท่าทันกับโลกยุคใหม่ ในการเรียนรู้นี้จะช่วยทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปัจจุบันด้วยเครื่องมือ Vision Builder ที่จะทำให้เห็นผลกระทบทั้งภายนอกและภายในองค์กรรวมถึงการส่งผลต่อเนื่องถึงกันและกันอย่างชัดเจน เพื่อใช้ในการกำหนดขอบเขตของงานในแต่ละด้านและลำดับความสำคัญของได้ครบถ้วนและเข้าใจตรงกันทั้งองค์กรด้วยพิมพ์เขียวองค์กร Enterprise Blueprint จากนั้นผู้เข้าร่วมจะได้ความรู้และวิธีการออกแบบบริการใหม่ด้วยเครื่องมือ Service Worksheet ที่จะทำให้วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงเป็นขั้นเป็นตอนอย่างเป็นระบบสู่การลดการทำงานที่ไม่จำเป็นออกไป (Lean) สามารถระบุแหล่งข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการเชื่อมโยงเข้าในกระบวนการทำงาน และวิเคราะห์การนำใช้เทคโนโลยี เช่น Big Data, Cloud, Blockchain, IoT, AI, Robotics ได้อย่างสมเหตุสมผลและเกิดความมั่นคงปลอดภัย และในเนื้อหาการเรียนรู้จะช่วยในการกำหนดแผนความสำเร็จเป็นระยะสั้นจนไปถึงระยะยาวอย่างพร้อมทั้งแผนการพัฒนาบุคลากรที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน (Strategic Roadmap) สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัลในรูปแบบใหม่ๆ…

การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัล

หลักสูตรที่ 3 การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัล (Enterprise Architecture Enables Digital Innovation) —————————————————- รายละเอียดโครงการศึกษาอบรม หลักสูตร การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัล (Enterprise Architecture Enables Digital Innovation) ——————————————————- ๑. หลักการและเหตุผล ในการขับเคลื่อนองค์กรยุคใหม่และนำใช้นวัตกรรมด้านดิจิทัลเข้ามาไม่ว่า AI, Big Data, IoT, RPA, Cloud, Data Innovation รวมถึงกรอบแนวทางในการพัฒนาด้านดิจิทัลล้วนแล้วมีความชื่อมโยงกันในองค์กร ดังนั้น การเริ่มต้นที่ถูกต้องจึงควรมองภาพรวมทั่วทั้งองค์กร ตั้งแต่วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ กระบวนการทำงาน  มีการบูรณาข้อมูลต่างๆ ดังกล่าวกับเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ตรงกันก่อนที่จะปรับปรุงและขับเคลื่อนไปสู่องค์กรดิจิทัลต่อไป การจัดทำ Enterprise Architecture (สถาปัตยกรรมองค์กร หรือ EA) หรือที่เรียกว่า พิมพ์เขียวองค์กรดิจิทัล (Digital Enterprise Blueprint) จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ผู้นำเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน เพื่อออกแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เชื่อมโยงกับการดำเนินงาน ดำเนินการพัฒนาบริการใหม่ ๆ ยกเลิกกระบวนงานที่ไม่จำเป็น…

AI for Management สู่การพัฒนาองค์กรอัจฉริยะยุคใหม่

หลักสูตรที่ 2 หลักสูตร AI for Managementสู่การพัฒนาองค์กรอัจฉริยะยุคใหม่ ————————————————————— รายละเอียดโครงการศึกษาอบรม หลักสูตรที่ 2 หลักสูตร AI for Management สู่การพัฒนาองค์กรอัจฉริยะยุคใหม่ ——————————————————- ๑. หลักการและเหตุผล องค์กรในปัจจุบันจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการนำ AI มาใช้ในภารกิจต่าง ๆ ทั้งงานด้านวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลจากภาพถ่าย การวิเคราะห์ข้อมูลเสียง และการทำงานด้วยระบบอัจฉริยะ เช่น AI enabled Robotics Process Automation และ AI enabled Chat Bot ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่าง ๆ อย่างมากมาย ดังนั้น จึงจำเป็นที่ที่ผู้บริหารต้องเรียนรู้อย่างเร่งด่วน เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางของงานแต่ละด้านเพื่อเป็นการนำองค์กรเข้าสู่ยุค AI ได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงการบริหารความสมดุลด้านการเปลี่ยนแปลงด้วย โดยจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีสามารถทดแทนการทำงานด้วยแรงงานคน  เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดภาระงานที่ไม่จำเป็นต้องใช้คนอีกต่อไป ด้วยหลักธรรมาภิบาล และจริยธรรมด้าน AI สู่องค์กรอัจฉริยะยุคใหม่ เนื้อหาในการอบรมนี้ประกอบไปด้วยการเตรียมความพร้อมองค์กรเพื่อเข้าสู่ยุค AI…

New Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (PMQA 4.0)

หลักสูตร New Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (PMQA 4.0) —————————————————- รายละเอียดโครงการศึกษาอบรม หลักสูตร New Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (PMQA 4.0) ——————————————————- ๑. หลักการและเหตุผล          การเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันยังคงเป็นแรงกดดันสำคัญสำหรับทุกองค์การในโลกให้ต้องเฝ้าระวัง การปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการดำเนินการให้เท่าทันต่อการรับมือแรงกดดันเหล่านั้นในยุคแห่งการ Disruption และสถานการณ์ที่เป็น New Normal ทำให้สภาพการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันแตกต่างจากเดิมโดยสิ้นเชิง องค์การธุรกิจหลายองค์การพบกับความพ่ายแพ้ที่เกิดจาก “คู่แข่งใหม่ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน” หน่วยงานราชการเองแม้อยู่ในสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่ไม่รุนแรงเทียบเท่าบริษัทเอกชน แต่ก็เรียกได้ว่ามีแรงกดดันจากการแข่งขัน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอยู่ด้วยเช่นเดียวกัน หากหน่วยงานภาครัฐบริหารจัดการ โดยไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลง และไม่เข้าใจเรื่องการแข่งขัน หน่วยงานภาครัฐเอง  ก็อาจถูก disrupt ในโลกใบใหม่นี้ได้เช่นกัน          เกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป็นกรอบแนวคิดของการบริหารจัดการของ องค์การชั้นเลิศเทียบเท่ากับเกณฑ์การบริหารจัดการระดับสากลที่ใช้มาอย่างยาวนานทั่วโลกเป็นกรอบแนวคิด ที่กระตุ้นให้ส่วนราชการทำความเข้าใจบริบทแวดล้อมขององค์การตนเอง และมีวิธี “เลือกใช้เครื่องมือ (Toolkit) ในการบริหารจัดการ” ให้เหมาะกับบริบทขององค์การให้สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ  ดังนั้น…