คณะจากสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สังกัด กพร ได้เข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการบ้านต้นไม้ และทำกิจกรรมทำยาดมสมุนไพร

ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. 13 พฤศจิกายน 2020  ·  เมื่อวันที่ 12 พย. 63 คณะจากสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สังกัด กพร ได้เข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการบ้านต้นไม้ และทำกิจกรรมทำยาดมสมุนไพร ประมวลภาพ

ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15

ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15 https://www.opdc.go.th/content/NjQ3Nw ประมวลภาพ

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ที่ได้มาศึกษาดูงาน

สถาบันฯ ได้ต้อนรับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ที่ได้มาศึกษาดูงาน การบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ต้อนรับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ที่ขอศึกษาดูงาน และขอรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการดำเนินงานและการเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ตัวแทนสถาบันฯ นางสาวณัฐรัตน์ ศรีหราช หัวหน้าส่วนงานบุคคลทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายสำนักงาน เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถาบันฯ และนางวิภาภรณ์ มานะต่อ หัวหน้าส่วนงานบัญชี และนางสาวอิสราภรณ์ แซ่ลิ้ม หัวหน้าส่วนงานพัสดุ เป็นผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอข้อมูลในครั้งนี้ เป็นการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU) รวมถึงปัญหา อุปสรรค และผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน และที่สำคัญการบรรยายในครั้งนี้ได้นำประสบการณ์จากการดำเนินงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งได้ชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดในปัจจุบัน และความสำคัญของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สถาบันฯ และ สอวช. จะต้องศึกษา…

การศึกษาอบรม หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ก.พ.ร.1 รุ่น 7)

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ จัดให้มีการศึกษาอบรม หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ก.พ.ร.1 รุ่น 7) โดยในช่วงเวลา 13.30 – 16.30 น. สถาบันฯ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี บรรยายในห้องเรียนและถ้ายทอดสดผ่านโปรแกรม Online ในหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยมีเนื้อหาสรุปได้ดังนี้ เนื้อหาของหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูงหลักสูตรนี้ ถือเป็นวาระแห่งชาติที่นักบริหารจำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนก้าวขึ้นสู่การเป็นนักบริหารที่มีธรรมาภิบาล สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกในปัจจุบันจากการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศจนเกิดภาวะ Digital Disruption การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ที่มีผลให้ทุกภาคส่วนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเข้าสู่การใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) รวมทั้งการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน ยิ่งส่งผลทำให้ความจำเป็นที่นักบริหารจะต้องเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าวทันโลกและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาและก้าวขึ้นสู่การเป็นนักบริหารที่มีธรรมาภิบาลเพิ่มจากเดิมรุ่นที่ 1 – 6…