Grid, overlapping content area, JavaScript pagination

Best Antivirus For Windows

Getting the very best antivirus meant for Windows will help protect your pc from destructive problems. The most common types…

Read post

Avast Ultimate Review

Whether you are a Windows or perhaps Mac consumer, Avast Maximum will provide you with the cover you need. The…

Read post

ขยายเวลาการรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม ก.พ.ร. 1

*** เหลือเวลาการรับสมัครอีก 2 วันเท่านั้น *** สำนักงาน ก.พ.ร. ขยายเวลาการรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม “หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8” (ก.พ.ร. 1 รุ่น (red flag)รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ โดยปิดรับสมัครในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 (red flag)ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 และรายงานตัวในวันที่ 29 พฤษภาคม…

Read post
Masonry, classic skin, load more button
OPDC

หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง (ก.พ.ร. 1)

หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง (ก.พ.ร. ๑) ——————————————————-             ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน สังคมไทยต้องเผชิญกับแรงกดดันท้าทายทั้งจากภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน เช่น ภัยพิบัติระดับโลกการปรับขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจการเมืองของโลก เทคโนโลยีพลิกโลกต่าง ๆ จนกระทั่งสหประชาชาติต้องประกาศเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) 17 ข้อขึ้นมาเป็นวาระยุทธศาสตร์การพัฒนาของโลกแรงกดดันต่อสังคมไทยยังมีที่มาจากสถานการณ์ภายในด้วย เช่น การพัฒนาที่ไม่สมดุลและก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำ การทุจริตคอร์รัปชั่น ความขัดแย้ง ความสูญเสีย ซึ่งทำให้มีความจำเป็นในการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง…

Details

Toolkit 011222

หลักสูตร New Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (PMQA 4.0) —————————————————- รายละเอียดโครงการศึกษาอบรม หลักสูตร Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (PMQA 4.0) ——————————————————- 1. หลักการและเหตุผล          การเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันยังคงเป็นแรงกดดันสำคัญสำหรับทุกองค์การในโลกให้ต้อง เฝ้าระวัง การปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการดำเนินการให้เท่าทันต่อการรับมือแรงกดดันเหล่านั้น ในยุคแห่ง การ Disruption และสถานการณ์จากโรคระบาด Covid – 19…

Details

หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมการบริการในยุคดิจิทัลสู่เมืองยั่งยืน

รายละเอียดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนานวัตกรรมการบริการในยุคดิจิทัลสู่เมืองยั่งยืน” …………………………………………………………………. . รายละเอียดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมการบริการในยุคดิจิทัลสู่เมืองยั่งยืน” ๑. ที่มาและความสำคัญ             รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ ระบุว่ารัฐพึงพัฒนาระบบ การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำบริการสาธารณะและการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต…

Details

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการแบบอะไจล์ สำหรับผู้นำยุคใหม่”

รายละเอียดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการแบบอะไจล์ สำหรับผู้นำยุคใหม่” Agile for Management …………………………………………………………………. . รายละเอียดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการแบบอะไจล์ สำหรับผู้นำยุคใหม่” Agile for Management ๑. ที่มาและความสำคัญ          การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน กับการนำทีมงานแก้ประเด็นปัญหาในยุคใหม่ที่ไม่สามารถใช้วิธีเดิมได้อีกต่อไป ทำให้บทบาทของผู้นำจำเป็นต้องลุกขึ้นมาเรียนรู้วิธีการนำองค์กรยุคใหม่          การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในหลักการ Agile จะเป็นแนวทางรับมือกับความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงและนำองค์กรสู่ความยั่งยืนได้…

Details

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้บริหาร (Data Analytics for Management)”

รายละเอียดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้บริหาร (Data Analytics for Management) …………………………………………………………………. . รายละเอียดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้บริหาร (Data Analytics for Management)” ๑. ที่มาและความสำคัญ          ในยุคปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงที่ใกล้เข้ามาถึงทำให้ผู้บริหารและผู้นำมีความจำเป็นต้องเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์กับการกำหนดทิศทางขององค์กรและการรู้จักพฤติกรรมของลูกค้าหรือผู้บริโภคเชิงรุกโดยจะนำมาซึ่ง การพัฒนานวัตกรรม สินค้าและบริการ ที่ดียิ่งขึ้น สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการได้ถูกคน ถูกที่ และถูกเวลา โดยในหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้นำนี้จะช่วยทำให้เข้าใจในการกำหนดการใช้ข้อมูลทั้งที่เกิดจากภายในองค์กรและภายนอกองค์กรเข้าใจหลักการทำงานของการวิเคราะห์ข้อมูล อย่างถูกต้อง กระชับ…

Details

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมสู่ผู้บริหารยุค Metaverse” สำหรับผู้บริหาร

รายละเอียดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมสู่ผู้บริหารยุค Metaverse” สำหรับผู้บริหาร …………………………………………………………………. . รายละเอียดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมสู่ผู้บริหารยุค Metaverse” สำหรับผู้บริหาร ๑. ที่มาและความสำคัญ          ที่มาและความสำคัญ: การพัฒนาด้านโลกเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรถนานแล้วรวดเร็วซึ่งเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะเทคโนโลยีล่าสุด Metaverse ที่จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์การทำงานยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานจากพื้นที่ระยะห่างไกล จนไปถึงการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ด้วยเทคโนโลยี Augment Reality (AR) และ Virtual Reality…

Details
Grid, simple overlay on hover, infinite scroll