ผลงานที่ผ่านมาของฝ่ายโครงการอื่น ของสำนักงาน ก.พ.ร.

ผลงานที่ผ่านมาของฝ่ายโครงการอื่น ของสำนักงาน ก.พ.ร.

รายชื่อโครงการของฝ่ายโครงการอื่น ของสำนักงาน ก.พ.ร. ปีงบประมาณ 2560

 • โครงการพัฒนาแนวทางการปรับปรุงงานบริการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
  – โครงการปรับปรุงงานบริการหน่วยงานของรัฐตามคู่มือสำหรับประชาชน
  – โครงการศึกษาแนวทางการจัดตั้ง และรูปแบบการดำเนินงานของศูนย์รับคำขออนุญาต
  – โครงการควบคุมยกระดับคุณภาพและเผยแพร่ข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชนในรูปแบบเชื่อมโยงงานบริการผ่านระบบสารสนเทศ
 • โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐให้มีขีดสมรรถนะสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • โครงการประเมินผลส่วนราชการและจังหวัด
 • โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
 • โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • โครงการศึกษาระบบราชการเพื่อเตรียมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
 • โครงการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  – โครงการพัฒนาเครื่องมือและระบบการสำรวจความผูกพันของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  – โครงการศึกษาแนวทางการยกระดับระบบราชการไทย 4.0 (Government 4.0)
 • โครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box)
 • โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับผู้บริหารระดับกลาง (ก.พ.ร.)”
 • โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
 • โครงการประเมินผลเพื่อมอบรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2560
 • โครงการพัฒนาสารสนเทศการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
 • โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะและรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่ปรึกษาทางการบริหารในภาคราชการ
 • โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัด กิจกรรมที่ 2 การจัดฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพื้นที่
 • โครงการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัด