ผลงานที่ผ่านมาของโครงการฝึกอบรม การให้บริการด้าน การฝึกอบรมและการให้บริการทางวิชาการกับหน่วยงานอื่น

ผลงานด้านการฝึกอบรม

รายชื่อโครงการผลงานด้านการจัดฝึกอบรม สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

 • การฝึกอบรม “กลยุทธ์การพัฒนาระบบบริหารสถานีตำรวจนครบาลแบบบูรณาการ”
 • การฝึกอบรม “การจัดทำแผนพัฒนาขีดสมรรถนะองค์การโดยใช้แนวคิดเทียบเคียงต้นแบบ (Benchmarking)”
 • การฝึกอบรม “การพัฒนาขีดสมรรถนะที่ปรึกษาภายในหน่วยงาน (ก.พ.ร.) เพื่อรับรองการพัฒนาระบบราชการ”
 • การฝึกอบรม “การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง (CCO)” สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • การฝึกอบรม “การพัฒนาผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการของกองทัพอากาศ” โดยความร่วมมือระหว่างกองทัพอากาศ และสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • การฝึกอบรม “การบริหารการเปลี่ยนแปลง” (Change Management) สำนักงานจังหวัดระนอง
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง (CEO Retreat II)” สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • การฝึกอบรม “นักปกครองระดับสูง” รุ่นที่ 49 สถาบันดำรงราชานุภาพ วิทยาลัยมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • การฝึกอบรม “นักปกครองระดับสูง” รุ่นที่ 50 สถาบันดำรงราชานุภาพ วิทยาลัยมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของนักบริหาร ระดับ 8 – 9 กรมบัญชีกลาง หลักสูตร “การจัดทำแผนพัฒนาขีดสรรถนะองค์การโดยใช้แนวคิดเทียบเคียงต้นแบบ (Benchmarking)”
 • การฝึกอบรม “เพื่อพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านการบริหาร ซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน รุ่น 2 (Certified Management Consults : CMC)”
 • การฝึกอบรม “พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี”
 • การฝึกอบรม “การพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่กระทรวงพลังงาน รุ่น 2”
 • การฝึกอบรม “นักปกครองระดับสูง” รุ่นที่ 51 สถาบันดำรงราชานุภาพวิทยาลัยมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • การฝึกอบรม “โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบราชการในหน่วยงานภาครัฐอย่างมืออาชีพโดยบุคลากรภายใน หลักสูตร “การเสริมสร้างและการพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านการบริหารซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน” (Certified Management Consults : CMC)
 • การฝึกอบรม “หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล” รุ่น 1
 • การฝึกอบรม “นักบริหารยุทธศาสตร์มืออาชีพกับการสอบทานยุทธศาสตร์” กรมสรรพสามิตกระทรวงการคลัง
 • การฝึกอบรม “นักบริหารมหานครระดับสูง”รุ่นที่ 3
 • การพัฒนาบุคลากรหลักของศูนย์การท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการจังหวัด
 • การฝึกอบรม “นักปกครองระดับสูง” รุ่นที่ 52 สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • การเตรียมความพร้อมผู้นำรองรับอนาคต รุ่นที่ 1
 • การฝึกอบรม “การจัดทำและดำเนินการหลักสูตรพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน”
 • การพัฒนาขีดสมรรถนะและวิชาชีพของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติให้เกิดผลในทางปฏิบัติ (Certified Management Consults : CMC)
 • การฝึกอบรม “นักบริหารการศึกษามหานครระดับสูง” รุ่นที่ 3
 • การฝึกอบรม “การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี”
 • การฝึกอบรม “การพัฒนาผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551”
 • การฝึกอบรม “หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล” รุ่นที่ 2
 • การฝึกอบรม “การสื่อสารเพื่อสร้างจิตสำนึก”
 • การฝึกอบรม “นักบริหารรัฐวิสาหกิจ” รุ่นที่ 1
 • การฝึกอบรม “การผลิตและฝึกอบรมตามหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬา”
 • การฝึกอบรม “นักปกครองระดับสูง” รุ่นที่ 53 สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • การฝึกอบรม “หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล” รุ่นที่ 3
 • การฝึกอบรม “นักบริหารมหานครระดับสูง” รุ่นที่ 4
 • การฝึกอบรม “การให้คำปรึกษาในการจัดทำแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล”
 • การฝึกอบรม “หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล” รุ่นที่ 5
 • การฝึกอบรม “หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล” รุ่นที่ 6
 • การฝึกอบรม “หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล” รุ่นที่ 7
 • การฝึกอบรม “หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล” รุ่นที่ 8
 • การฝึกอบรม”การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบ ประมาณพ.ศ. 2552″
 • การฝึกอบรม “หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล” รุ่นที่ 9
 • การฝึกอบรม “หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล” รุ่นที่ 10
 • การฝึกอบรม “หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล” รุ่นที่ 11
 • การฝึกอบรม “การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี”
 • การฝึกอบรม “การมีส่วนร่วมกับประชาชนในการพัฒนาประเทศ” รุ่นที่ 2
 • การฝึกอบรม “โครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง”
 • การฝึกอบรม “การมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับผู้ปฏิบัติงาน” รุ่นที่ 6
 • การฝึกอบรม “การมีส่วนร่วมกับประชาชนในการพัฒนาประเทศสำหรับผู้บริหาร” รุ่นที่ 3
 • การฝึกอบรม “การมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับผู้ปฏิบัติงาน” รุ่นที่ 8
 • การฝึกอบรม “การพัฒนานักบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 21” (นบม.)
 • การศึกษาดูงานตามหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 21
 • การฝึกอบรม “จุดประกายจิตสำนึกแห่งคุณธรรม”
 • การฝึกอบรม “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับกลาง” รุ่นที่ 2
 • การฝึกอบรม “นักบริหารมหานครระดับสูง”รุ่นที่ 5
 • การเสริมสร้างและพัฒนาศักภาพบุคลากรของสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM) เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะด้านการวางแผนการบริหารและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2553
 • การฝึกอบรม “การบริหารงานเขต ( ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ) กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1”
 • การฝึกอบรม “การบริหารงานเขต (ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ) กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 2”
 • โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 3
 • โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 4
 • การฝึกอบรม “หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล” รุ่นที่ 12
 • การฝึกอบรม “การพัฒนานักบริหารการมีส่วนร่วมกับประชาชนในการพัฒนาประเทศสำหรับผู้บริหาร” รุ่นที่ 4
 • การฝึกอบรม “หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล”
 • การฝึกอบรม “หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล” รุ่นที่ 13
 • การฝึกอบรม “หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล” รุ่นที่ 14
 • โครงการเตรียมความพร้อมผู้นำรองรับอนาคต รุ่นที่ 2
 • การฝึกอบรม “การนำหลักการ Social Cost-Benefit Analysis มาใช้กับการประเมินความคุ้มค่าก่อนการอนุมัติโครงการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ” รุ่นที่ 1
 • การฝึกอบรม “การกำกับติดตามบริหารงบประมาณ และการประเมินผลลัพธ์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพหลังการอนุมัติ” รุ่นที่ 1
 • โครงการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับผู้บริหารระดับสูง
 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงของกรมการบินพลเรือน”
 • การฝึกอบรม “การพัฒนานักบริหารระดับต้นและนักบริหารระดับกลาง” รุ่นที่ 1
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย
 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย”
 • โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
 • โครงการพัฒนาศักยภาพขององค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่นที่มิใช่ส่วนราชการ
 • โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะและรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่ปรึกษาทางการบริหารในภาคราชการ
 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของการประปานครหลวง”
 • การฝึกอบรม “การพัฒนานักบริหารระดับต้นและนักบริหารระดับกลาง” รุ่นที่ 2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย
 • โครงการทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับองค์การมหาชน
 • โครงการสามัคคีสร้างความปลอดภัยสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2555
 • โครงการฝึกอบรมการพัฒนาขีดสมรรถนะและรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่ปรึกษาทางการบริหารในภาคราชการ
 • โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 5
 • โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 6
 • โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 7
 • โครงการอบรมหลักสูตรแนวทางการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
 • โครงการอบรมหลักสูตรธรรมภิบาลเพื่อการบริหารจัดการองค์กร
 • โครงการจัดทำหลักสูตรและจัดฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูง หลักสูตร นักบริหารขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวระดับสูง(Tourism Expect: T-Expert)
 • โครงการจัดทำหลักสูตรและจัดฝึกอบรมผู้บริหารระดับกลาง หลักสูตร นักบริหารขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวระดับกลาง (Tourism Expect: T-Pro)
 • โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรผู้นำท้องถิ่นกับการพัฒนา
 • โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในการเป็นที่ปรึกษาแบบมืออาชีพให้กับข้าราชการสำนักงาน ก.พ.ร.
 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “บรรษัทภิบาลสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม” (Good Corporate Governance for SMEs)
 • โครงการหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ทีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับนักบริหารระดับสูง
 • โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะและรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่ปรึกษาทางการบริหารในภาคราชการ
 • โครงการหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2
 • โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง
 • โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะและรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่ปรึกษาทางการบริหารในภาคราชการ รุ่นที่ 7
 • โครงการพัฒนาทักษะการเป็นมืออาชีพ
 • โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะและรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่ปรึกษาทางการบริหารในภาคราชการ รุ่นที่ 8
 • โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การตรวจประเมินเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน” สำหรับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
 • โครงการหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3
 • โครงการหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 4
 • โครงการหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน
 • โครงการหลักสูตรผู้ขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล สำหรับนักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1
 • โครงการหลักสูตรการพัฒนานักบริหารนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1
 • โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานประจำปี 2560 กิจกรรม การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสำหรับผู้บริหาร ของ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 • โครงการฝึกอบรม หลักสูตร นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การ สำหรับกองทัพเรือ (ปี 2561)
 • โครงการฝึกอบรม สัมมนา การกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ของ สำนักงานกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
 • โครงการฝึกอบรม หลักสูตร นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การ สำหรับกองทัพเรือ (62)
 • โครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักยุทธศาสตร์ 4.0 หลักสูตรที่ 1 “การบริหารโครงการเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ในยุค 4.0”

ผลงานด้านโครงการ PMQA

รายชื่อโครงการผลงานด้านการจัดฝึกอบรม สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

 • โครงการวิจัย “การจัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา”
 • โครงการวิจัย “เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ”
 • โครงการวิจัย “การสร้างที่ปรึกษาในการพัฒนาองค์การตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ”
 • โครงการฝึกอบรม “การพัฒนาองค์การตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ”
 • โครงการวิจัย “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติราชการ”
 • โครงการฝึกอบรม “การพัฒนาองค์การตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” (PMQA) รุ่นที่ 1
 • โครงการฝึกอบรม “เทคนิคและเครื่องมือการพัฒนาองค์การตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” (PMQA) รุ่นที่ 1
 • โครงการวิจัย “การให้คำปรึกษาและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552”
 • โครงการฝึกอบรม “การพัฒนาองค์การตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” (PMQA) รุ่นที่ 2
 • โครงการฝึกอบรม “เทคนิคและเครืองมือการพัฒนาองค์การตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” (PMQA) รุ่นที่ 2
 • โครงการฝึกอบรม “การนำองค์การสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบิรหารจัดการภาครัฐ (PMQA)”
 • โครงการฝึกอบรม “การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ”
 • โครงการวิจัย “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ”
 • โครงการฝึกอบรม “การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ”
 • โครงการฝึกอบรม “หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ”
 • โครงการฝึกอบรม “การจัดการความรู้สู่การพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้”
 • โครงการฝึกอบรม “การเสริมสร้างบุคลากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” (PMQA – Team Building) ปีพ.ศ. 2553
 • โครงการวิจัย “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ”
 • โครงการฝึกอบรม “การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)สำหรับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา”
 • โครงการวิจัย “การประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554″
 • โครงการฝึกอบรม “การนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สำหรับสำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ”
 • โครงการวิจัย “โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2553″
 • โครงการวิจัย “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ”
 • โครงการวิจัย “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ”
 • โครงการวิจัย “การประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 • โครงการฝึกอบรม “ผู้ตรวจประเมินภายในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ”
 • โครงการฝึกอบรม “การนำองค์การสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
 • โครงการวิจัย “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
เส้นทางสู่การตรวจราชการแบบมุ่งผลงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้และการฝึกอบรม
ที่ปรึกษาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ำอุปโภคบริโภค
การพัฒนาระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการสู่การปฏิบัติ
การสร้างต้นแบบการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม
การศึกษาเปรียบเทียบระบบงานสนับสนุนการทำงานของคณะรัฐมนตรีไทยกับต่างประเทศ
การเสริมสร้างค่านิยม กรมควบคุมโรค
การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ที่ปรึกษาการประชุมเชิงปฏิบัติการการแปลงวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมมาภิบาล และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการ
การปรับแผนยุทธศาสตร์จังหวัดให้สอดคล้องกับแนวคิด “ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข”
การพัฒนาและปรับปรุงวิธีการติดตามประเมินผลรายบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2550
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ในช่วงระยะเวลา 3 ปี
การศึกษาวิจัยเพื่อเตรียมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 – 2555)
การศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบและกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่รัฐบาล นายธานินทร์ กรัยวิเชียร ถึงรัฐบาล พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
การแปลงค่านิยมกรมควบคุมโรคสู่การปฏิบัติ ระยะที่ 2 ::การปรับปรุงระบบการวัดประเมินค่านิยมและการสร้างผู้นำต้นแบบ
นำร่องส่งเสริมธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ
การพัฒนาการบริหารและประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับ สำนัก/กอง และระดับบุคลคล สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2551
การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานและประสานการจัดทำแผนการเพื่อการจัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด
การศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548
การพัฒนาระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการสู่การปฏิบัติ ระยะที่ 2
การกำกับและติดตาม ประเมินผลการเสริมสร้างขีดสมรรถนะ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
การจัดทำแผนพัฒนาระบบบริหารราชการกระทรวง ระยะ ที่ 1
การพัฒนาระบบการตรวจราชการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยในการทำงานทางถนน (พ.ศ. 2552 – 2555)
การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานและประสานการจัดทำแผนเพื่อการจัดบริหารสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด (อบจ. กรุงเทพมหานคร และพัทยา)
การพัฒนากฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การศึกษาวิเคราะห์ประเมินผลเพื่อจัดทำระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
ศึกษาความพึงพอใจของผู้มารับบริการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ศึกษาความพึงพอใจของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการติดต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบปร%