ประกาศสถาบันฯ

เรื่องประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

—————————-

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

📢 ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.  อ่านรายละเอียด