ประกาศสถาบันฯ

เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

—————————-

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

📢 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.  อ่านรายละเอียด