รายงานประจำปี

รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีส านักงาน ก.พ.ร. จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗ โดยได้รับการแปลงสภาพจากหน่วยงานในสังกัดส านักงาน ก.พ.ร.มาเป็น สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ซึ่งเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit: SDU) ในก ากับของส…