นายวิษณุ เครืองาม

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายวิษณุ เครืองาม

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

การศึกษา
พ.ศ.2515 นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2516 เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา
พ.ศ. 2517 ปริญญาโททางกฎหมาย LL.M. University of California, Berkeley, U.S.A.
พ.ศ. 2519 ปริญญาเอกทางกฎหมาย J.S.D. University of California, Berkeley, U.S.A.

ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2515 – 2515 อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ.2516 – 2516 อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ.2517 – 2528 อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ.2529 – 2534 ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ.2534 – 2536 รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
พ.ศ.2536 – 2545 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
3 ตุลาคม 2545 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
11 มีนาคม 2548 รองนายกรัฐมนตรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช)
  • มหาวชิรมงกุฎ
  • ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ