หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง (ก.พ.ร. 1)

หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง (ก.พ.ร. ๑) ——————————————————-             ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน สังคมไทยต้องเผชิญกับแรงกดดันท้าทายทั้งจากภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน เช่น ภัยพิบัติระดับโลกการปรับขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจการเมืองของโลก เทคโนโลยีพลิกโลกต่าง ๆ จนกระทั่งสหประชาชาติต้องประกาศเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) 17 ข้อขึ้นมาเป็นวาระยุทธศาสตร์การพัฒนาของโลกแรงกดดันต่อสังคมไทยยังมีที่มาจากสถานการณ์ภายในด้วย เช่น การพัฒนาที่ไม่สมดุลและก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำ การทุจริตคอร์รัปชั่น ความขัดแย้ง ความสูญเสีย ซึ่งทำให้มีความจำเป็นในการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง…

Toolkit 011222

หลักสูตร New Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (PMQA 4.0) —————————————————- รายละเอียดโครงการศึกษาอบรม หลักสูตร Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (PMQA 4.0) ——————————————————- 1. หลักการและเหตุผล          การเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันยังคงเป็นแรงกดดันสำคัญสำหรับทุกองค์การในโลกให้ต้อง เฝ้าระวัง การปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการดำเนินการให้เท่าทันต่อการรับมือแรงกดดันเหล่านั้น ในยุคแห่ง การ Disruption และสถานการณ์จากโรคระบาด Covid – 19…

หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมการบริการในยุคดิจิทัลสู่เมืองยั่งยืน

รายละเอียดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนานวัตกรรมการบริการในยุคดิจิทัลสู่เมืองยั่งยืน” …………………………………………………………………. . รายละเอียดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมการบริการในยุคดิจิทัลสู่เมืองยั่งยืน” ๑. ที่มาและความสำคัญ             รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ ระบุว่ารัฐพึงพัฒนาระบบ การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำบริการสาธารณะและการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต…

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการแบบอะไจล์ สำหรับผู้นำยุคใหม่”

รายละเอียดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการแบบอะไจล์ สำหรับผู้นำยุคใหม่” Agile for Management …………………………………………………………………. . รายละเอียดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการแบบอะไจล์ สำหรับผู้นำยุคใหม่” Agile for Management ๑. ที่มาและความสำคัญ          การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน กับการนำทีมงานแก้ประเด็นปัญหาในยุคใหม่ที่ไม่สามารถใช้วิธีเดิมได้อีกต่อไป ทำให้บทบาทของผู้นำจำเป็นต้องลุกขึ้นมาเรียนรู้วิธีการนำองค์กรยุคใหม่          การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในหลักการ Agile จะเป็นแนวทางรับมือกับความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงและนำองค์กรสู่ความยั่งยืนได้…

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้บริหาร (Data Analytics for Management)”

รายละเอียดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้บริหาร (Data Analytics for Management) …………………………………………………………………. . รายละเอียดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้บริหาร (Data Analytics for Management)” ๑. ที่มาและความสำคัญ          ในยุคปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงที่ใกล้เข้ามาถึงทำให้ผู้บริหารและผู้นำมีความจำเป็นต้องเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์กับการกำหนดทิศทางขององค์กรและการรู้จักพฤติกรรมของลูกค้าหรือผู้บริโภคเชิงรุกโดยจะนำมาซึ่ง การพัฒนานวัตกรรม สินค้าและบริการ ที่ดียิ่งขึ้น สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการได้ถูกคน ถูกที่ และถูกเวลา โดยในหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้นำนี้จะช่วยทำให้เข้าใจในการกำหนดการใช้ข้อมูลทั้งที่เกิดจากภายในองค์กรและภายนอกองค์กรเข้าใจหลักการทำงานของการวิเคราะห์ข้อมูล อย่างถูกต้อง กระชับ…