ประกาศสถาบันฯ

ประกาศเลื่อนการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือก และบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
สำนักงาน ก.พ.ร.

—————————-