ประกาศสถาบันฯ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือก

และบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

—————————-