ประกาศสถาบันฯ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเพื่อเข้ารับการทดสอบ คัดเลือก และบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

—————————-