ประกาศสถาบันฯ

เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถาบันส่งเสริม
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. 2566
เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2566

—————————-