ประกาศสถาบันฯ

ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

—————————-

Announcement_102722