ประกาศสถาบันฯ

เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 รับรองโดย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

 

—————————-

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 รับรองโดย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ไฟล์รายงาน >>> https://drive.google.com/file/d/1bkdypL5uz_l81x3aobJ6SA9BpH-Na9Wk/view?usp=sharing