ประกาศสถาบันฯ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ

—————————-