ประกาศสถาบันฯ

ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

—————————-