รายงานประจำปี

รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร.

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีส านักงาน ก.พ.ร. จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗ โดยได้รับการแปลงสภาพจากหน่วยงานในสังกัดส านักงาน ก.พ.ร.มาเป็น สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ซึ่งเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit: SDU) ในก ากับของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2548 โดยมีหน้าที่ในการให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมการ บริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ สถาบันฯ มีผลประกอบการด้านการเงิน ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

Post comment