ขยายเวลาการรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม ก.พ.ร. 1

*** เหลือเวลาการรับสมัครอีก 2 วันเท่านั้น *** สำนักงาน ก.พ.ร. ขยายเวลาการรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม “หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8” (ก.พ.ร. 1 รุ่น (red flag)รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ โดยปิดรับสมัครในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 (red flag)ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 และรายงานตัวในวันที่ 29 พฤษภาคม…

3 หลักสูตรใหม่ สู่การขับเคลื่อนองค์กรยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน

IGP ภูมิใจนำเสนอ 3 หลักสูตรใหม่ ที่จะนำทุกๆ ท่านเข้าสู่การขับเคลื่อนองค์กรยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. (IGP) กำลังเปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม จำนวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรที่ 1 หลักสูตร Agile Organization Management สู่องค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืน สามารถดูรายละเอียด ได้ที่  igpthai.org/publiccourse/agile.html หลักสูตรที่ 2 หลักสูตร AI for Management…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร “Enterprise Architecture Enables Digital Innovation 2021 for Management”

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. (IGP) ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร “Enterprise Architecture Enables Digital Innovation 2021 for Management” แล้ว ซึ่งเป็นหลักสูตรฯ ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น ผู้ที่สมัครสามารถเช็ครายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดให้เข้ารับการศึกษาอบรม ได้ที่ http://www.igpthai.org/enterprisearchitecture/ ขอบพระคุณในการติดตามหลักสูตรต่างๆ และ IGP ยังคงมีหลักสูตรที่สอดรับกับสถานการณ์ต่างๆ ของประเทศและของโลกอยู่เสมอ และพบกันในโอกาสถัดไปค่ะ

รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีส านักงาน ก.พ.ร. จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗ โดยได้รับการแปลงสภาพจากหน่วยงานในสังกัดส านักงาน ก.พ.ร.มาเป็น สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ซึ่งเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit: SDU) ในก ากับของส…