ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่

ที่ปรึกษาอาวุโส

ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่

ที่ปรึกษาอาวุโส

คุณวุฒิการศึกษา
– รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– Master of Art in Political Sciences) University of Wisconsin Madison, ประเทศสหรัฐอเมริกา
– Doctor of Philosophy in Political Science University of Wisconsin Madison, ประเทศสหรัฐอเมริกา
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน
– สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
– กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
– ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาผู้นำองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในอดีต
– ปี พ.ศ. 2535 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
– ปี พ.ศ. 2540 ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
– ปี พ.ศ. 2550 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
– มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2533