นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ

เลขาธิการ ก.พ.ร. ประธานกรรมการ

นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ

เลขาธิการ ก.พ.ร. ประธานกรรมการ

การศึกษา

  • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Master of Science in Policy Economics University of Illinois at Urbana-Champaign, USA
  • Master of Public Policy National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Japan

ประวัติการทำงาน

  • มกราคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
  • กุมภาพันธ์ 2560 รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
  • ตุลาคม 2558 ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
  • พฤศจิกายน 2557 ผู้อำนวยการสานักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
  • เมษายน 2553 ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ สำนักบริหารงานสารสนเทศ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี