ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ

กรรมการ

ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ

กรรมการ

ประวัติการศึกษา:

 • ปริญญาโท นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโททางกฎหมาย (LL.M.) New York University, USA
 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 4313)

ประวัติการทำงาน:

 • กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • กรรมการ บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
 • เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • รองประธานกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 • รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
 • การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
  Audit Committee Program (ACP) รุ่น 40/2012
  Director Certification Program (DCP) รุ่น 108/2008
  Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 26/2004
 • ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน:
  ด้านกฎหมาย การบริหาร การสื่อสาร