รศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์

กรรมการ

รศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์

กรรมการ

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก – Ph.D. Management of Technology Asian Institute of Technology
  • ปริญญาโท – MBA. Finance and Investment The George Washington University
  • ปริญญาตรี – สต.บ. การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน
ความเชี่ยวชาญ:

  • Strategic Human Resource Management/Development
  • Strategic Organizational Culture Management
  • Operational Risk Management
  • Strategic Leadership
  • Advanced Customer/Employee Survey
  • Strategic Human Resource Management/Development, Strategic Organizational Culture Management, Operational Risk Management, Strategic Leadership, Advanced Customer/Employee Survey