นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร

ที่ปรึกษาอาวุโส

นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร

ที่ปรึกษาอาวุโส

การศึกษา
รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อาชีพ ข้าราชการบำนาญ

ประวัติการทำงาน

 • รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2543 -2545
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (กถ.)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) พ.ศ. 2545 – 2549 ,2550 -2553
 • กรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) พ.ศ. 2550 – 2553

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
 • มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )
 • ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ( ต.จ.ว. )