นายมนัส แจ่มเวหา

กรรมการ

นายมนัส แจ่มเวหา

กรรมการ

การศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2551)
 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2537)
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2521)

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตร Risk Management for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที 9/2017
 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที 27/2016
 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที 1/2015
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที 32/2013
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที 41/2012
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที< 71/2006

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการกฤษฎีกา
 • กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ.ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า
 • ประธานกรรมการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • กรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
 • กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
 • กรรมการสถาบันบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • กรรมการตรวจสอบ สำนักงานศาลปกครอง

ประสบการณ์ทำงาน

 • อธิบดีกรมบัญชีกลาง (2555-2559)
 • รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน (2554-2555)
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (2553-2554)
 • ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง (2551-2553)
 • รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง (2548-2551)