ผู้บริหารและทีมที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.

 1. ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 2. ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ที่ปรึกษาอาวุโส
 3. นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร ที่ปรึกษาอาวุโส

คณะกรรมการอํานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.

 1. เลขาธิการ ก.พ.ร. ประธานกรรมการ
  (นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
 2. ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ กรรมการ
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์ กรรมการ
 4. นายมนัส แจ่มเวหา กรรมการ
 5. ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหาร กรรมการและเลขานุการ
  กิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.(นางกิตติยา คัมภีร์)

ผู้บริหารสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร. 

 1. ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.
  (หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล)
 2. หัวหน้าฝ่ายโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
  ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายโครงการสำนักงาน
  (นางสาวสุณีย์ แสงจินดา)
 3. หัวหน้าฝ่ายโครงการของสํานักงาน ก.พ.ร.
  (นางสาวนภาพร สีใส)
 4. หัวหน้าฝ่ายสํานักงานทําหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการอื่น
  (นางสาวปานบุลินณ์ ทิพนาค)
 5. หัวหน้าส่วนงานบุคคลทําหน้าที่หัวหน้าฝ่ายสํานักงาน
  (นางสาวณัฐรัตน์ ศรีหราช)
 6. เลขานุการผู้บริหารทำหน้าที่
  หัวหน้าฝ่ายโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
  (นางสาวปาริชาติ คมขำ)

ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.

ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่

ที่ปรึกษาอาวุโส

นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร

ที่ปรึกษาอาวุโส

คณะกรรมการอํานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.

นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ

เลขาธิการ ก.พ.ร. ประธานกรรมการ

ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ

กรรมการ

รศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์

กรรมการ

นายมนัส แจ่มเวหา

กรรมการ

หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล

กรรมการและเลขานุการ

ผู้บริหารสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร. 

หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล

ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.

 นางสาวสุณีย์ แสงจินดา

หัวหน้าฝ่ายโครงการพัฒนา
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายโครงการสำนักงาน

นางสาวนภาพร สีใส

หัวหน้าฝ่ายโครงการ
สํานักงาน ก.พ.ร.

นางสาวปานบุลินณ์ ทิพนาค

หัวหน้าฝ่ายสํานักงาน
ทําหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริการ
วิชาการอื่น

นางสาวณัฐรัตน์ ศรีหราช

หัวหน้าส่วนงานบุคคล
ทําหน้าที่หัวหน้าฝ่ายสํานักงาน

นางสาวปาริชาติ คมขำ

เลขานุการผู้บริหาร
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายโครงการ
พัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่