สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

วีดีโอแนะนำสถาบัน

 

ประวัติความเป็นมา

ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2548 เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit :SDU) สังกัด สํานักงาน ก.พ.ร. ภายใต้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   ว่าด้วยการ บริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุดในการบริการภาครัฐเป็นสําคัญ และเมื่อมีกําลังผลิตหรือขีดความสามารถเหลืออยู่จึงจะให้บริการแก่ประชาชนได้ โดยต้องไม่แข่งขันกับภาคเอกชน

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร. จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2547 โดยได้รับการแปลงสภาพจากหน่วยงานในสังกัดสํานักงาน ก.พ.ร. มาเป็น สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร. ซึ่งเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit :SDU) ในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2547 โดยมีหน้าที่ในการให้บริการทางวิชาการแก่สํานักงาน ก.พ.ร. เป็นหลักและให้บริการแก่ส่วน ราชการอื่น หน่วยงานของรัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสํานักงาน ก.พ.ร. มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Institute for Good Governance Promotion เรียกโดยย่อว่า IGP